Gorgasali

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კატალოგი

დასახელება ავტორი გამოცემის თარიღი გამოცემის ადგილი
სოციოლოგია ეფენდიევ მ. 2014 ბაქო
Русский для юристов Алексидзе Марина 2014 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები ბურდული ირაკლი 2013 თბილისი
ადგილობრივი გაუტკივარება ამბულატორიულ სტომატოლოგიაში (სახელმძღვანელო) წილოსანი ნინო 2013 თბილისი
სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა ქოქრაშვილი ქ. 2013 თბილისი
კაზუსები საკონსტიტუციო სამართალში გეგენავა დიმიტრი 2013 თბილისი
შესავალი სამართალმცოდნეობაში. წიგნი 1 (სახელმწიფოს თეორია) მოსულიშვილი ამირან 2013 თბილისი
ფასიანი ქაღალდები ისკანდიროვ რ.მ. 2013 ბაქო
პროექტების მენეჯმენტი I სახელმძღვანელო ქეშელაშვილი გიული 2013 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ალექსიძე ლევან 2013 თბილისი
ტურიზმი. სფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია გულდნერი ჩარლ რ. 2013 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. ზოგადი ნაწილი ფაფიასვილი შ. 2013 თბილისი
კონსტიტუციონალიზმის ფუნდამენტური პრინციპები და მმართველობის ფორმის სამართლებრივი ბუნება პირველ ქართულ კონსტიტუციაში ქანთარია ბექა 2013 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. კოდექსი. გამოცემულია 2013 წლის 5 სექტემბრის მდგომარეობით 2013 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. გამოცემულია 2013 წლის 10 ოქტომბრის მდგომარეობით 2013 თბილისი
ტურისტული მარშრუტების მოდელირება: სახელმძღვანელო ბირიცკაია ნატალია 2013 თბილისი
შრომის სამართალი. როგორ დავიცვათ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის უფლებები ძამუკაშვილი დავით 2013 თბილისი
ვახტანგ გორგასალი პოლიტიკური ორიენტაცია და სეპარატიზმი დუნაშვილი ვლადიმერ 2013 თბილისი
სასამართლო ხელისუფლების როლი პოლიტიკური კრიზისების რეგულირების საქმეში კუჭუხიძე ანა 2013 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2013 თბილისი
Тесты, Тесты, Тесты ... I уровень владения русском языком как иноет ранным ალექსიძე მარინა 2013 თბილისი
200 Тестов по русскому языку ალექსიძე მარინა 2012 თბილისი
ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო გელდერი მაიკლ 2012 თბილისი
книга для по русскому языку для студентов - Юритов ალექსიძე მარინა 2012 თბილისი
Ученик русского языка для студентов - Юритов ალექსიძე მარინა 2012 თბილისი
ქართული ენის მართლწერისა და პუნქტუაციის საკითხები გოჩიტაშვილი ქეთევანი 2012 თბილისი
ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები. ლაპარაკი. მოსმენა პირველი ნაწილი გაბუნია კახა 2012 თბილისი
ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები გაბუნის კახა 2012 თბილისი
მიდამო სიტუაციები და გრამატიკა კომუნიკაციისათვის შარაშენიძე ნინო 2012 თბილისი
მოლაპარაკების თეორია გურამ ჯოლია 2012 თბილისი
ტესტები და ტესტური დავალებები. კითხვა, წერა, ქართული ენის შემსწავლელთათვის ქირია ჭაბუკი 2012 თბილისი
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები თინათინ ჯოლბორდი 2012 თბილისი
ესეები საზღვარგარეთულ ლიტერატურაზე კობა წურწუმია 2012 თბილისი
ტკივილი. წინ, ჰიპოკრატესთან ერთად მარინა შაქარაშვილი 2012 თბილისი
სასწავლო კურსი კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამა ორის-ბუღალტერიაში. თემურ აბესაძე 2012 თბილისი
სამეცნიერო შრომების კრებული. ტ. IV. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტ "გორგასალის" შრომები 2012 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. გამოცემულია 2012 წლის იანვრის მდგომარეობით 2012 თბილისი
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები ელენე ხარაბაზე 2012 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი ქურდაძე სალვა 2012 თბილისი
საკანონმდებლო ტექნიკა. სამართალშემოქმედების მეთოდური სახელმძღვანელო ბეჟაშვილი ლევან 2012 თბილისი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი. სალექციო კურსი. 9სახელმძღვანელო0 ასაბაშვილი ე. 2012 ტ~თბილისი
სახელმძღვანელო სასამართლო უნარ–ჩვევებში ელიზბარაშვილი ნ. 2012 თბილისი
Криминологияю (Учебник) Антонян Ю. М. 2012 Москва
პირის რრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები (სახელმძღვანელო) ივერიელი მანანა 2012 თბილისი
შესავალი მასპინძლობის მენეჯმენტში ბეროვსი ვ. 2012 თბილისი
ინტელექტუალურ უფლებათა სამართალი ძამუკაშვილი დავით 2012 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. კერძო ნაწილი მამნიაშვილი მ. 2012 თბილისი
საბანკო სამართალი გაბისონია ზვიადი 2012 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე 1–6. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, სისხლის სამართლის პროცესი 2012 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წ. II ლეკვეიშვილი მზია 2012 თბილისი
პიროვნულ ჰელიკობაქტერიასთან (Hp) ასოცერებული ქრონიკული გასტრიტი და წყლულოვანი დაავადება კანკია მიმოზა 2012 თბილისი
საერთაშორისო ეკონომიკის სამართალი ალიევ ვ.მ. 2012 ბაქო
ანტიკრიზისული მენეჯმენტი ჰასანოვ ნ.კ. 2012 ბაქო
საერთაშორისო მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო) თეიმურაზ შენგელია 2012 თბილისი
საერთაშორისო მენეჯმენტი თეიმურაზ შენგელია 2012 თბილისი
ორგანოების და სისტემების პათოფიზიოლოგია მარინა შაქარაშვილი 2012 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი . 2012 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით 2012 თბილისი
პატიმრობის კოდექსი. 2012 ქლის 25 მარტის მდგომარეობით 2012 თბილისი
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. ცვლილებებითა და დამატებებით 2012 წ. 18 ივლისამდე 2012 თბილისი
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. ანბანურ-საგნობრივი საძიებლით: 2012 წლის 18 ივლისის მდგომარეობით 2012 თბილისი
სისხლის სამართლის პროცესი მალხაზ ლომსაძე 2012 თბილისი
საქართველოს ეკონომიკის მეტამორფოზები და პერსპექტივები ნოდარ ჭითანავა 2012 თბილისი
ტურიზმის სტატისტიკის ფორმირების ტენდენციები საქართველოში შორენა მეტრეველი, 2012 თბილისი
ტურიზმის სტატისტიკის ფორმირების ტენდენციები საქართველოში შორენა მეტრეველი 2012 თბილისი
სტატისტიკა (სახელმძღვანელო) დავით კბილაძე 2012 თბილისი
ანალიტიკური წერა გოჩიტაშვილი ქეთევანი 2012 თბილისი
მოდით ვისწავლოთ ქართული ენა მზევინარ აკობია 2011 მოსკოვი
სტატისტიკის აღრიცხვის პრობლემები საქართველოს ტურიზმში შორენა მეტრეველი 2011 თბილისი
დაუდეგარი თეთრი ადამიანი. "მსოფლიოს რჩეული მოთხრობები. ტ. 6 ჯეკ ლონდონი 2011 თბილისი
შვილის მკვლელი დედები. ჩვენს გვერდით (აბორტის ცოდვა და ცოდვის მისაგებელი) გიორგი ბახუტაშვილი, მელანო გიბიშვილი, ეკა ლომიძე 2011 თბილისი
კულტურები და ორგანიზაციები. გონების პროგრამული უზრუნველყოფა გირტ ჰოფსტედე 2011 თბილისი
ზოგადი პათოფიზიოლოგია მარინა შაქარაშვილი 2011 თბილისი
სამეცნიერო შრომების კრებული ტ.III. : თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ”გორგასალის” შრომები 2011 თბილისი
ბიზნესის საფუძვლები იაშა (იაკობ) მესხია 2011 თბილისი
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები თეიმურაზ შენგელია 2011 თბილისი
დელიქტური ვალდებულებანი. ზიანის ანაზღაურება საქ. სამოქ. სამართლის კოდექსის (სკ) 992 -ე მუხლის მიხედვით და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გათვალისწინებით გიორგი მარიამიძე 2011 თბილისი
სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი წიგნი მეორე დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები ქეთევან მჭედლიშვილი ჰედრიხ 2011 თბილისი
კონსტიტუციური სამართალი ავთანდილ დემეტრაშვილი 2011 თბილისი
საერთაშორისო ვაჭრობა იაშა (იაკობ) მესხია 2011 თბილისი
კონსტიტუციური სამართალი ავთანდილ დემეტრაშვილი 2011 თბილისი
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები (ნაწ. I, II) (სახელმძღვანელო) თეიმურაზ შენგელია 2011 თბილისი
ბიზნესის საფუძვლები (სახლმძღვანელო) იაშა (იაკობ) მესხია 2011 თბილისი
სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი წიგნი პირველი. დანაშაულის მოძღვრება მერაბ ტურავა 2011 თბილისი
English tor medical profes sons 2011 Tbilisi
საერთაშორისო ვაჭრობა (სახელმძღვანელო) იაშა (იაკობ) მესხია 2011 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი (რეფორმიდან-რეფორმამდე) (სახელმძღვანელო) ოთარ მელქაძ 2011 თბილისი
სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო) გურამ ნაჭყებია 2011 თბილისი
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი. (სახელმძღვანელო) ლადო ჭანტურია 2011 თბილისი
სამოქალაქო სამართალი. ზოგადი ნაწილი. Iნაწილი: (სახელმძღვანელო) გიორგი მარიამიძე 2011 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I მზია ლეკვეიშვილი 2011 თბილისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. წიგნი მეორე დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები. ქეთევან მჭედლიშვილი ჰედრიხ 2011 თბილისი
ავტოსატრანსპორტო სამართალი: ცვილებებითა და დამატებებით 2011 წლის 10 სექტემბრამდე 2011 თბილისი
საქრთველოს კონსტიტუცია 2011 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით 2011 თბილისი
დელიქტრური ვალდებულებანი. გიორგი მარიამიძე 2011 თბილისი
კონსტიტუციური სამართალი (სახელმძღვანელო) ავთანდილ დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე 2011 თბილისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. წიგნი პირველი. დანაშაულის მოძღვრება მერაბ ტურავა 2011 თბილისი
ეკონომეტრიკა ბაკიროვ მ. 2011 ბაქო
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. ნ. I ლეკვეიშვილი მზია 2011 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე 10–12. სისხლის სამართლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2011 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. 7–8. ზოგადი და კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2011 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. 4–6. სისხლის სამართლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2011 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე 1–3. ზოგადი და კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2011 თბილისი
ოპერაციული ოდონტოლოგია. ნაწ. 1 მამალაძე მარინა 2011 თბილისი
საზოგადოებასთან ურთიერთობა. სტრატეგია და ტაქტიკა. დ. ლ. უილკოქსი 2011 თბილისი
ინტერნეტ-მარკეტინგი: (სახელმძღვანელო) ნუგზარ თოდუა 2011 თბილისი
გადასახადები და დაბეგვრა (დამხმარე სახელმძღვანელო) თეიმურაზ კოპალეიშვილი, მიხეილ ჩიკვილაძე 2011 თბილისი
სტატისტიკა ეკონომიკაში ბ. გაბიძაშვილი 2011 თბილისი
ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით. ნაწ. I დავით ჯალაღონია 2011 თბილისი
საქართველოს შრომის კოდექსი. გამოცემულია 2011 წლის 20 დეკემბრის მდგომარეობით 2011 თბილისი
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. გამოცემულია 2011 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით 2011 თბილისი
გეოინფორმაციული სისტემა Map Info, Professional (ტურიზმი) ს. ცირამუა 2011 თბილისი
სისხლის სამართლის პროცესი მალხაზ ლომსაძე 2011 თბილისი
სოციოლოგია იურისტებისათვის ნ. დ. ერიაშვილი 2011 თბილისი
ჩვენ ვსწავობთ ქართულს (სახელმძღვანელო აზერბაიჯანულენოვანთათვის) ხვედელიძე მზია 2011 თბილისი
ბილიკი. სამუშაო რვეული II დონე შავთვალაძე ნანა 2011 თბილისი
გადახდისუნარობის საქართველოს კანონი. დახასიათება და შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და საერთშორისო სტანდარტებთან ჰაინრიჰ შნიტგერი 2011 თბილისი
ფუნქციური წერა მაგალითებითა და სავარჯიშოებით გოჩიტაშვილი ქეთევან 2011 თბილისი
ფირმის ეკონომიკა. თეორია დ პრაქტიკა გ. ერქომაიშვილი, ე. ხარაიშვილი 2011 თბილისი
ეკონომიკის სახელმძღვანელო რეგულირება (თეორიულ-მეთოლოგიური ასპექტები. მექანიზმები და რესურსული ბაზა) ევგენი ბარათაშვილი 2011 თბილისი
ბიზნესის გეგმა (შედგენის მეთოდოლოგია) (სახელმძღვანელო) 2011 თბილისი
ბუნების გამოყენების ეკონომიკა პარმენ ლემონჯავა 2011 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები პარმენ ლემონჯავა 2011 თბილისი
საერთაშორისო ეკონომიკა პიტერ ჰ. ლინდერტი 2011 თბილისი
ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება ლევან ბოცვაძე 2011 თბილისი
ფინანსები აკაკი გაბელაია 2011 თბილისი
კეთოლდღეობა ყველას ლუდვიგ ერჰალდი 2011 თბილისი
საერთაშორისო ბიზნესი(ლექციების კურსი) კარლო ღურწკაია,თათია ღურწკაია 2011 თბილისი
საერთაშორისო ვაჭრობა მესხია (იაკობ) იაშა 2011 თბილისი
ინვესტიციები და პროექტების მართვა ვაჟა კაკაბაძე 2011 თბილისი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, ნ ფარესაშვილი 2011 თბილისი
საერთაშორისო ვაჭრობა იაშა (იაკობ) მესხია 2011 თბილისი
ფსიქოლოგიის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) ირაკლი იმედაძე 2011 თბილისი
ფარმაცია. (პუბლიკაცია, სიტყვები, ინტერვიუ და სხვა) ვლადიმერ მახარაძე 2011 თბილისი
ბიოეთიკა (სახელმძღვანეო) ბელა მამულაშვილი 2011 თბილისი
მაგისტრალურ წამალთა ტექნოლოგია იპოლიტე-ჯემალ მონიავა 2011 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუცია 2011 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით 2011 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუცია 2011 ქლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით 2011 თბილისი
ლაბორატორიული მედიცინის ცნობარი სულხან ქემოკლიძე 2010 თბილისი
ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები. ჰისტოლოგიამ ციტოლოგია, მოლეკულური პათოლოგია. (სახელმძღვანელო) გ. ბურკაძე 2010 თბილისი
პედიატრია ტ. I (სახელმძღვანელო) ნინო მანჯავიძე, გიული მეგრელიშვილი 2010 თბილისი
ბაზისური და კლინიკური ფარმაკოლოგია ბერტრამ კატცუნგი 2010 თბილისი
ქირურგიული სტომატოლოგია (სახელმძღვანელო) ტ. გ. რობუსტოვა 2010 თბილისი
რისკმენეჯმენტი (სახელმძღვანელო) ნინო ლაზვიაშვილი 2010 თბილისი
ეკონომიკური დოქტრინები ავთანდილ სილაგაძე,ლევან სილაგაძე 2010 თბილისი
საქართველოს ეკონომიკა (სახელმძღვანელო) რამაზ ოთინაშვილი 2010 თბილისი
ეკონომიკა: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა,ეკონომიკის ფულად-საკრედიტო რეგულირება,ღია ეკონომიკა (დამხმარე სახელმძღვანელო) უშანგი სამადაშვილი 2010 თბილისი
მართვა. საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში ოლეგ ეჯიბაძე 2010 თბილისი
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოში ვ. კაკაბაძე, გ. ბლიაძე, ს. ტუღუში, თ. ცხოვრებაშვილი,მ ბეუქლიშვილი კ.დორეული 2010 თბილისი
საბანკო საქმე (სახელმძღვანელო) რევაზ კაკულია 2010 თბილისი
მცირე ბიზნესის საფუძვლები(დამხმარე სახელმძღვანელო) ომარ შურღაია 2010 თბილისი
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა (ლექციების კურსი) იაკობ მესხია, კახაბერ გაბელაშვილი 2010 თბილისი
საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა (ლექციების კურსი) იაკობ მესხია, კახაბერ გაბელაშვილი 2010 თბილისი
პროექტების მენეჯმენტი გ. შიხაშვილი, კ. რუსიძე 2010 თბილისი
რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკა იაკობ მესხია, ელისო გველესიანი 2010 თბილისი
საბანკო საქმიანობის საფუძვლები (საბანკო საქმე) (დამხმარე სახელმძღვანელო) ლ. ქოქიაური 2010 თბილისი
მართვა. საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში ოლეგ ეჯიბაძე 2010 თბილისი
სამეწარმეო სამართალი (სახელმძღვანელო) ქ. ქოქრაშვილი 2010 თბილისი
ეკონომიკსი მაკკონელი რ. კემპბლი, სტენდლი ლ. ბრიუ 2010 თბილისი
ფინანსური მენეჯმენტი დემურ გადელია 2010 თბილისი
ანტიკრიზისული მენეჯმენტი გიული ქეშელაშვილი 2010 თბილისი
მენეჯმენტის საფუძვლები ევგენი ბარათაშვილი 2010 თბილისი
მენეჯმენტის პრინციპები ევგენი ბარათაშვილი 2010 თბილისი
რეგიონალური ეკონომიკა ევგენი ბარათშვილი 2010 თბილისი
თანამედროვე ფული და ფულის მიმოქცევა: (სახელმძღვანელო) ლელა ბახტაძე 2010 თბილისი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ლექსიკონი როზეტა ასათიანი 2010 თბილისი
ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები კონსტანტინე კორკელია 2010 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. კოდიფიცირებული ტექსტი. გამოცემულია 2010 წლის 25 იანვრის მდგომარეობით 2010 თბილსის
ტიპიური ხელშეკრულებების კრებული: ნინო იაშვილი,ზაურ ნაჭყებია,გიორგი სუხიაშვილი, 2010 თბილისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა ტურავა მერაბ 2010 თბილისი
სახელშეკრულებო სამართალი (შედარებით სამართლებრივი კვლევა ძირითად ქართული სამართლის საფუძვლებზე) ჭეჭელაშვილი ზურაბი 2010 თბილისი
როგორ უზრუნველვყოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვა ევროპული სტანდარტებით კონსტანტინე კორკელია 2010 თბილისი
კონსტიტუციური სამართლი ავთანდილ დემატრაშვილი,ირაკლი კობახიძე 2010 თბილისი
სამეწარმეო სამართალი ქოქრაშვილი ქ. 2010 თბილისი
საუბრები ინფორმატიკაზე ლერი ნოზაძე 2010 თბილისი
მაკროეკონომიკა ოლივიე ბლანშარი 2010 თბილისი
Русскии язык для начинающих Ю. Г. Овсиенко 2010 Москва
ფინანსები და საინვესტიციო პოლიტიკა (სახელმძღვანელო ემზარ კაკულია 2010 თბილისი
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი. (დამხმარე სახელმძღვანელო) გიორგი სახოკი 2010 თბილისი
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო პაატა ტურავა 2010 თბილისი
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია ბეჟაშვილი თინა 2010 თბილისი
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი. სალექციო კურსი. (სახელმძღვანელო) ასაბაშვილი ე. 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N12. ზოგადი და კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N11. სისხლის სამარლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N10 სისხლის სამართლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N9. კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N8. კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N7. ზოგადი ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N6 სისხლის სამართლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N5. სისხლის სამართლის პროცესი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N4. რეაბილიტაცია ექსტრადაცია ჯორბენაზე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე N3. კერძო ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N2. ზოგადი ნაწილი ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
საქართველოს უზენაისი სასამრთლოს გადაწყვეტილებანი სისხლის სამართლის საქმეებზე. N1. ამინისტია ჯორბენაძე სანდრო 2010 თბილისი
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. დანაშაული და მისი აგებულება იოჰანეს ვესელსი 2010 თბილისი
საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრონციპები ბრაუნლი იან 2010 თბილისი
კონფლიქტები ნიჟარაძე გიორგი 2010 თბილისი
აზერბაიჯანულ–ქართული ლექსიკონი მუსაევი ალი 2010 თბილისი
საბანკო ოპერაციები სალიკოვ ე. 2010 ბაქო
ეკონომიკის საფუძვლები ქარიმოვ ე. 2010 ბაქო
საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია რამიშვილი პაატა 2010 თბილისი
ფინანსური მენეჯმენტი შიხალიევ მ. 2010 ბაქო
მსოფლიოსა და საქართველოს ისტორია. 12 მომავლის წიგნი ახმეტელი ნატა 2010 თბილისი
ისტორია 8 სურგულაძე მზია 2010 თბილისი
საერთაშორისო სამართალი (სახემძღვანელო) კ. კ. გასანოვი, ი. ა. კაუზნეცოვი, დ. ა. ნიკონოვი 2010 თბილისი
საქორწინო კონტრაქტი. მონოგრაფია გიორგი გ. თუმანიშვილი 2010 თბილისი
ქმედების დანაშაული კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია (დამხმარე სახელმძღვანელო) გურამ ნაჭყებია 2010 თბილისი
ტიპიური ხელშეკრულების კრებული ნინო იაშვილი 2010 თბილისი
სანივთო სამართალი (შედარებითი სამართლებრივი კვლევა) ზურაბ ჭეჭელაშვილი 2010 თბილისი
ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია: (დამხმარე სახელმძღვანელო) გურამ ნაჭყებია 2010 თბილისი
საქორწილო კონტრაქტი გიორგი თუმანიშვილი 2010 თბილისი
საერთაშორისო სამართალი კ. კ. გასანოვი, ი. ა. კუზნეცოვი, დ. ა. ნიკონოვი 2010 თბილისი
გლობალური ბიზნესი (სახელმძღვანელო) თეიმურაზ შენგელია 2010 თბილისი
კორპორაციული ფინანსები ლილი გვენეტაძე 2010 თბილისი
ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის ზოგადი თეორია გურამ ნაჭყებია 2010 თბილისი
გლობალური ბიზნესი თეიმურაზ შენგელია 2010 თბილისი
ანალიზური ქიმია. იდენტიფიცირებისა და დაცილების მეთოდები ქ. გრიგალაშვილი 2010 თბილისი
ეკონომიკური ფსიქოლოგია იოსებ არჩვაძე 2010 თბილისი
ოჯახური ურთიერთობები და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულება საქართველოში. გამოკვლევის II ტალღის ანგარიში ირინა ბადურაშვილი, ეკატერინე კაპანაძე, შორენა წიკლაური 2010 თბილისი
ეკოლოგიური ტურიზმი (სახელმძღვანელო) ნაზი ალხანიშვილი 2010 თბილისი
ზოგადი ნბარები. მეორე ნაწილი. ვერბალური ნაწილი. (სახელმძღვანელო) ნოდარ მაჭარაშვილი 2010 თბილისი
ზოგადი უნარები. პირველი ნაწილი. მათემატიკა. (სახელმძღვანელო) ნოდარ მაჭარაშვილი 2010 თბილისი
კვლევის მეთოდები ემპირიულ და სოციოლოგიაში (დამხმარე სახელმძღვანელო) კობა ნონიაშვილი 2010 თბილისი
ინტერნეტ–მარკეტინგი (სახელმძღვენელო) ჯოლია გურამ 2010 თბილისი
პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოთერაპია ივერიელი მანანა 2009 თბილისი
ინგლისური ენის თეორიული და პრაქტიკული ფონეტიკა შელია მადონა 2009 თბილისი
ლექციები ეკონომიკურ ფსიქოლოგიაში შემეცნებითი სწავლება: (სახელმძღვანელო) ლია სვანაძე 2009 თბილისი
გეოპოლიტიკის საფუძვლები ოთარ ქოჩორაძე 2009 თბილისი
მოკარნახე დამწყებთათვის. ინფორმატიკა ნაწ.II Microsoft Excel 2007 დემურ სიჭინავა 2009 თბილისი
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ანალიზურ ქიმიაში ნაწ.I მ. ცინცაძე 2009 თბილისი
ფარმაცევტული მარკეტინგის საფუძვლები თ. ზარქუა 2009 თბილისი
ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები სტივენ პ. რობისნი 2009 თბილისი
კორპორაციული მენეჯმენტის საფუძვლები ბესარიონ ბიწაძე 2009 თბილისი
მოკარნახე დამწყებთათვის. ინფორმატიკა. ნაწ.1. Microsoft Windows Xp. Word დემურ სიჭინავა 2009 თბილისი
ენდოდონტიის საფუძვლები ქეთევან გოგილაშვილი 2009 თბილისი
კულტურული ტურიზმი თეორია და პრაქტიკა ნიკო კვარაცხელია 2009 თბილისი
რომის სამართალი (საფუძვლები) ვალერიან მეტრეველი 2009 თბილისი
ქიმია. გაღრმავებული კურსი სერგო ადამია 2009 თბილისი
საბანკო სამართალი (ნორმატიული აქტების კრებული. ცვლილებებითა და დამატებებით) 2009 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია. რომაული ლიტერატურა( ძვ.წ V-ახ. წ. V ს.) 2009 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია ელინური ხანის პროზა. ელინიზმისა და რომაული ბატონობის პერიოდის ბერძნული ლიტერატურა (ძვ.წ IV-ახ. წ. V ს.) 2009 თბილისი
ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ევროპულ- ამერიკული პოეზია კობა წურწუმია 2009 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია. (რომაული ლიტერატურა ძვ.წ. V ს- ახ.წ V ს) ეკატერინე კობახიძე 2009 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია. ელინური ხანის პროზა. ელინიზმისა და რომაული ბატონობის პერიოდის ბერძნული ლიტერატურა (ძვ. წ. IVს- ახ. წ V ს) ნანა ტონია 2009 თბილისი
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი (დამხმარე სახელმძღვანელო) ოთარ მელქაძე 2009 თბილისი
საოჯახო სამართალი (თეორია და პრაქტიკა) რომან შენგელია 2009 თბილისი
ევროპის სამართალი 2009 თბილისი
კონსტიტუციის სამართლებრივი დაცვა ბადრი კოჭლამაზაშვილი 2009 თბილისი
თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები გია ლილუაშვილი 2009 თბილისი
Total English ( student's book) Jonathan Bygrave 2009 England
Total English ( Workbook) Bygrave Janathan 2009 England
ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ევროპულ- ამერიკული პოეზია კობა წურწუმია 2009 თბილისი
ქიმია. გაღრმავებული კურსი( სახელმძღვანელო) სერგო ადამია 2009 თბილისი
რომის სამართალი (საფუძვლები) ვალერიან მეტრეველი 2009 თბილისი
კულტურული ტურიზმი: თეორია და პრაქტიკა ნიკო კვარაცხელია 2009 თბილისი
საბანკო საქმე სვირიდოვ ო. ი. 2009 ბაქო
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები. (სახელმძღვანელო) ბუაძე ტ. 2009 თბილისი
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები 2009 ვაშინგტონი
ევროპის საბჭოს სამართალი. ერთიანი პანევროპული სამართლებრივი სივრცისკენ ბენჟა–რომეო ფლორანს 2009 თბილისი
დიპლომირებული სამართალი. საკონსულო სამართალი 2009 თბილისი
სამეცნიერო შრომათა კრებული II პატარიძე მანანა 2009 თბილისი
ბილიკი. წ. I ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის. CD-ით შავთვალაძე ნანა 2009 თბილისი
Теория Статистика Мемедли О. 2009 baku
Математические упражнения для высшего Алиев А. 2009 baku
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ტრეფიკინგისათვის ჯულუხაძე დოდო 2009 თბილისი
აკადემიური წერა (სახელმღვანელო) გოჩიაშვილი ქეთევან 2009 თბილისი
სავარჯიშოების კრებული მმართველობით აღრიცხვაში. ტესტები, სავარჯიშოები ი. ჭილაძე 2009 თბილისი
კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები დავით კერესელიძე 2009 თბილისი
აუდიტი. ტეორია, მეთოდიკა, ტექნიკა. (სახელმძღვანელო) ადუარდ ცირაბუა 2009 თბილისი
სამართლის ზოგადი თეორია. სამართლის საფუძვლები. სამართლის ფილოსოფია და სოციოლოგია ბიძინა სავანელი 2009 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა. (სახელმძღვანელო) მანონი კობაიძე 2009 თბილისი
კანონიერი ქურდები საქართველოს. მითები და რეალობა. მონოგრაფია გიორგი ღლონტი 2009 თბილისი
რომის სამართალი. (სახელმძღვანელო) ნ.ვ. მიხაილოვა 2009 თბილისი
ინგლისური ენის ისტორია ნ. უშვერიძე 2009 თბილისი
ქართული სამართლის ისტორია ვალერიან მეტრეველი 2009 თბილისი
პროექტების მენეჯერი გიული ქეშელაშვილი 2009 თბილისი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები ტ. ბუაძე 2009 თბილისი
აუდიტი, თეორია, მეთოდიკა, ტექნიკა ედუარდ ცირამუა 2009 თბილისი
კრიმინალისტიკა რევაზ გოგშელიძე 2009 თბილისი
სამოქალაქო კაზუსების დამუშავების მეთოდიკა სანდრა ჰენშელი 2009 თბილისი
კონსტიტუციის სამართლებლივი დაცვა ბადრი კოჭლამაზაშვილი 2009 თბილისი
შრომის სამართალი დავით ძამუკაშვილი 2009 თბილისი
რომის სახელმწიფო და სამართალი გივი ლობჟანიძე 2009 ქუთაისი
რომის სამოქალაქო სამართალი გიორგი ნადარეიშვილი 2009 თბილისი
თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები 2009 თბილისი
საერთაშორისო კერძო სამართალი 2009 თბილისი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. 2009 წლის 1 მარტის მდგომარეობით 2009 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. კოდიფიცირებულია ტექსტი. გამოცემულია 2009 წლის 25 აგვისტოს მდგომარეობით 2009 თბილსი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. გამოცემულია 2009 წლის 1 მარტის მდგომარეობით 2009 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილი კომენტარებით ალექსანდრე კვაშილავა 2009 თბილისი
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ლარს იორჰენდი,კახა წიქარიშვილი 2009 თბილისი
დაზღვევის სამართალი 2009 თბილისი
საერთაშორისო არბიტრაჟი (შედარებითი ანალიზი) გიორგი ცერცვაძე 2009 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 2009 თბილისი
გარდამავალი ეკონომიკური თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალური პრობლემები ლელა ბახტაძე 2009 თბილისი
სტატისტიკა I (სახელმძღვანელო) ზ.ლიპარტია, თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე 2009 თბილისი
მარკეტინგის საფუძვლები (დამხხმარე სახელმძღვანელო) ნანა ფირცხალავა, ნინო გრიგოლია 2009 თბილისი
საქართველოს ეკონომიკა. ახალი ეპოქა. თეორია, პრაქტიკა, ანალიზი. I ნ. როზეტა ასათიანი 2009 თბილისი
ტურიზმის ეკონომიკა ლარისა დოლიკაშვილი 2009 თბილისი
სტატისტიკა II (სახელმძღვანელო) ზ. ლიპარტია, თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე 2009 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები მაკრო ეკონომიკა გრიგოლ თოდუა 2009 თბილისი
ბიზნესი პრინციპები და მიმართულებები ვაჟა კაკაბაძე 2009 თბილისი
ბიზნეს კომუნიკაცია (სახელმძღვანელო) გ. ჩაჩანიძე, ქ. ნანობაშვილი 2009 თბილისი
მედიცინის ისტორიის ნარკვევები ცინუკი ჯანელიძე 2009 თბილისი
პრევენციული მედიცინა (სახელმძღვანელო) ნინო ვეფხვაძე, ბიძინა ზურაშვილი, თამარ გელოვანი, მარინა გიორგობიანი 2009 თბილისი
მედიცინის ისტორიის ნარკვევები ცინუკი ჯანელიძე 2009 თბილისი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები მურმან პაპუნიძე 2009 ბათუმი
წამალთა ტექნოლოგია (სახრლმძღვანელო) ალიოშა ბაკურიძე 2009 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა (სახელმძღვანელო) მანონი კობაიძე, ამირან ზაქარაია, რამინ ანთია, ნიკოლოზ გოცირიძე 2009 თბილისი
კლინიკური ნევროლოგია (სახელმძღვანელო) მარინე ჯანელიძე 2009 თბილისი
ფარმაცევტული ქიმია ბ. ჭუმბურიძე 2009 თბილისი
ქიმია. გაღრმავებული კურსი (სახელმძღვანელო) სერგო ადამია 2009 თბილისი
ქართული მეტყველების კულტურა (სახელმძღვანელო) ავთნდილ არაბული 2008 თბილისი
ქართული მეტყველების კულტურა (სახელმძღვანელო) ავთანდილ არაბული 2008 თბილისი
English textbook ( school-book) Eter Gelashvili 2008 Tbilisi
ფარმაკოლოგია დ. ა. ხარკევიჩი 2008 თბილისი
პათოფიზიოლოგია ორგანოების და სისტემების მარინა შაქარაშვილი 2008 თბილისი
ნორმალური და პათოლოგიური ბიოქიმია მედიკოსებისათვის. ტ. II ნუგზარ ალექსიძე 2008 თბილისი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო) ოთარ გერზმავა 2008 თბილისი
ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია. (სახელმძღვანელო) ლ. კიკალიშვილი, ე. ყიფიანი, დ. კორძაია, შ. თოიძე 2008 თბილისი
სასტუმრო უნდუსტრია და ტექნოლოგიები კონსტანტინე აბულაძე 2008 თბილისი
სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები (ტურიზმი) კონსტანტინე აბულაძე 2008 თბილისი
ადამიანის ანატომია ტ. II (სახელმძღვანელო) ზურაბ კაციტაძე 2008 თბილისი
კბილთა ესთეტიკური რესტავრაცია. (სახრლმძღვანელო) ს. რადლინსკი 2008 თბილისი
ადამიანის ფიზიოლოგია (სახელმძღვანელო) ირინე კვაჭაძე 2008 თბილისი
ფსიქოლოგიის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) ი. იმედაძე 2008 თბილისი
ცოდნის ეკონომიკა ვ. კაკაბაძე, ი. ჟვანია, ჯ. კალმახელიძე და სხვა.. 2008 თბილისი
კორპორაციის ფინანსები რევაზ კაკულია 2008 თბილისი
მსოფლიო ეკონომიკა შოთა ვეშაპიძე, ეკა ლეკაშვილი, ამბროსი გრიშიკაშვილი, ნანა ასლამაზაშვილი 2008 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები. მიკრო ეკონომიკა გრიგოლ თოდუა 2008 თბილისი
საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობები შოთა ვეშაპიძე 2008 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ გრეგორი 2008 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ გრეგორი 2008
რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა მერაბ გველესიანი 2008 თბილისი
EXCEL 2007 ვაჟა გოგიჩაიშვილი 2008 თბილისი
საბანკო საქმე მაია გოგოხია 2008 თბილისი
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება ვაჟა კაკაბაძე 2008 თბილისი
ეკონომიკური ინფორმატიკა 2008 თბილისი
სტატისტიკა ყველასათვის. სოპილარული სტატისტიკა ეკოპნომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში ბიკენტი გაბიძაშვილი 2008 თბილისი
მას-მედიის სამართალი 2008 თბილისი
სოციალური დაცვის სამართალი 2008 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2008 თბილისი
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი გ. გიორგაძე, მ. კოპალეიშვილი, ა. ლორია, ვ. ლორია 2008 თბილისი
სისიხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი: დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ 2008 თბილისი
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება ოთარ გამყრელიძე 2008 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2008 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ლევან ალექსიძე 2008 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ლევან ალექსიძე 2008 თბილისი
სისიხლის სამართალი.ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა მერაბ ტურავა 2008 თბილისი
რომის სამოქალაქო სამართალი გიორგი ნადარეიშვილი 2008 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ლევან ალექსიძე 2008 თბილისი
კონსტიტუციური სამართალი ავთანდილ დემეტრაშვილი,ირაკლი კობახიძე 2008 თბილისი
სოციალური ეკონომიკა ფრომირება და განვითარება ნოდარ ჭითანავა 2008 თბილისი
Трудные Случаи Русской Граматики ეგოროვა ა. ფ. 2008 სანკ-პეტერბურგი
ბილიკი. წ. II ქართული ენა ინგლისურენოვანთათვის. CD-ით შავთვალაძე ნანა 2008 თბილისი
ბილიკი. სამუშაო რვეული I დონე შავთვალაძე ნანა 2008 თბილისი
მენეჯმენტის საფუძვლები თემურ ხომერიკი 2008 თბილისი
საეკლესიო სამართალი (ლექციების კურსი) დავით ჩიკვაიძე 2008 თბილისი
ტურიზმის მენეჯმენტი გიორგი შუბლაძე 2008 თბილისი
სოციალური ეკონომიკა ნოდარ ჭითანავა 2008 თბილისი
ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები. სავარჯიშოთა კრებული იამზე ბერიშვილი, მანანა მოხევიშვილი 2008 თბილისი
იურიდიული მეთოდები ბიძინა სავანელი 2008 თბილისი
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები. ნაწ. I ვასილ გონაშვილი 2008 თბილისი
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო მაია კოპალეიშვილი 2008 თბილისი
კონსტიტუციური სამართალი. (სახელმძღვანელო) ავთანდილ დემეტრაშვილი 2008 თბილისი
vocabulaire en dialogues Sirejols Evelyna 2008 paris
ბილიკი. ქართული დიალოგები დონე პირველი. საკითხავი მასალა შავთვალაძე ნანა 2008 თბილისი
საერთშორისო ორგანიზაციების სამართალი 2008 თბილისი
იურიდიული ენციკლოპედია პოლიტიკური და ეკონომიკური ტერმინები მოცემულია სამართლებრივ ასპექტში ბარაბაძე თამაზ 2008 თბილისი
აზერბაიჯანულ–ქართული ლექსიკონი. ორ ტომად. ტ. I მუსაევი ალი 2008 თბილისი
უმცირესობები საქართველოში 2008 თბილისი
სამოქალაქო ეთიკის წესები. კომენტარი 2008
სამართლის ფილოსოფიიდ საკითხები გაბისონია ლალი 2008 თბილისი
მიკროეკონომიკა მანაფოვ გ. 2008 ბაქო
ბიოფიზიკა (სახელმძღვანელო) ჯაფაროვ რ.ს 2008 ბაქო
სასჯელაღსრულებითი სამართალი მინდაძე ომარ 2008 ქუთაისი
ფილოსოფია შუქურივ ა. 2008 ბაქო
მცენარეთა მორფოლოგია მეგი კაჭარავა 2008 თბილისი
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი გ. გიორგაძე 2008 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ლევან ალექსიძე 2008 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია. ელინური ხანის პოეზია. ძვ. წ VII-V სს ნანა ტონია 2008 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია. ელინური ხანის პოეზია. (ძვ.წ VIII- V სს.) 2008 თბილისი
ქართული მეტყველების კულტურა ავთანდილ არაბული 2008 თბილისი
ფარმაცევტული საქმიანობის მენეჯმენტი ნინო ნემსიწვერიძე 2008 თბილისი
მცენარეთა მორფოლოგია მეგი კაჭარავა 2008 თბილისი
ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები ს. ჯეიმს ვანჰორმი 2008 თბილისი
ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები ც. ღუდუშაური 2008 თბილისი
საგანმანათლებლო სტრუქტურების ურთიერთშეწყობა ევროპაში. უნივერსიტეტების წვლილი ბოლონიის პროცესში 2008 თბილისი
პრეზიდენტის ინსტიტუტი ლალი შაიშმელაშვილი 2008 თბილისი
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის დ. ნატროშვილი 2008 თბილისი
გენდერული ურთიერთობები თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში ირინა ბადურაშვილი, რევაზ ჭეიშვილი, ეკატერინე კაპანაძე, შორენა წიკლაური, მარიამ სირბილაძე 2008 თბილისი
სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში დავით კბილაძე 2008 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი პეტრე დაუთაშვილი 2008 თბილისი
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში წულაძე ლია 2008 თბილისი
თავთავი III დონე. სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის (სახელმძღვანელო) თამარ ჯაყელი, მაია მელიქიძე 2007 თბილისი
საბუღალტრო პროგრამა ” ორის ბუღალტერია” 2007 თბილისი
Linguistics Widdowson H.G 2007 Chiana
საბუღალტრო პროგრამა ''ორის ბუღალტერია'' 2007 თბილისი
მემკვიდრეობის სამართალი (თეორია და პრაქტიკა) რომან შენგელია 2007 თბილისი
ტურიზმის საფუძვლები ჰუსეინოვი ი. 2007 ბაქო
მარკეტინგის საფუძვლები მამადოვ ა.ტ. 2007 ბაქო
სამართლის ფილოსოფია. შესავალი კურსი (ზ0გადი ნაწილი) ფუტკარაია ჯამბულო 2007 თბილისი
Биология IX классб чедовек Алиев А. 2007 baku
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის საზედამხედველო ორგანოების გადაწყვეტილებათა აღსრულებასთან დაკავშირებული მოსაზრებანი. ჟურნალი სამართალი N6–7 2007 თბილისი
Crammaire en dialogues Miquel Claire 2007 paris
დასავლეთის სახელმწიფოთა სისხლის სამართლის პროცესი გუცენკო კ. ფ. 2007 თბილისი
География туризма И. Г. Филиппова 2007
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (დასავლური სისტემების მიმოხილვა) ლარს იორჰენდი 2007 თბილისი
კერძო არბიტრაჟი გიორგი გორაძე 2007 თბილისი
მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს II CD. შავთვალაძე ნანა 2007 თბილისი
უძრავი ქონება. პრივატიზაცია (ნორმატიული აქტების კრებული) გამოცემულია 2007 წლის 1 მარტის მდგომარეობით 2007 თბილისი
სისხლის სამართლის პრობლემები. პირველი ტ. თინათინ წერეთელი 2007 თბილისი
სისხლის სამართლის პრობლემები. ტ. მეორე თინათინ წერეთელი 2007 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. 2007 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით 2007 თბილისი
საქართველოს საბაჟო კოდექსის კომენტარები გონერ ურიდია, ფრიდონ რუხაია, ალი ბაკურიძე 2007 თბილისი
მსოფლიო წესრიგი და საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები დავით ლობჟანიძე,გივი ლობჟანიძე 2007 ქუთაისი
სამეწარმეო სამართალი: საქართველოს კანონები: მეწარმეთა შესახებ, სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახ. ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ, სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ... 2007 თბილისი
სამართლის ფილოსოფია. შესავალი კურსი (ზოგადი ნაწილი) სახელმძღვანელო ჯამბულ ფუტკარაია 2007 თბილისი
რა უნდა იცოდეს გადასახადის გადამხდელმა 2007 თბილისი
საბაჟო სამართალი [დამხმარე სახელმძღვანელო] ია ხარაზი 2007 თბილისი
საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები მამუკა ქაჯაია, დავით ჭყონია 2007 თბილისი
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ /ლიცენზირებისა და ნებართვის შესახებ, სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ, სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ. 2007 წლის 5 თებერვლის მდგომარეობით 2007 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ცვლილებებითა და დამატებებით 2007 წლის 20 აპრილამდე. 2007 თბილისი
კრიმინოლოგია გ. ა. ავანესოვი, ს. ი. ლებედევი, ნ. დერიაშვილი 2007 თბილისი
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2007 თბილისი
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 2007 თბილისი
ეკოლოგიური სამართალი 2007 თბილისი
საგადასახადო საქმე ლელა ბახტაძე 2007 თბილისი
ფინანსური ბაზარი ლელა ბახტაძე 2007 თბილისი
საგადასახადო საქმე (სახელმძღვანელო) ლელა ბახტაძე 2007 თბილისი
ინფორმატიკა. ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი თემურ ლოსაბერიძე, ზურაბ კოლხიდაშვილი, გელალო საბერიძე 2007 თბილისი
ბიზნესი ვაჟა კაკაბაძე 2007 თბილისი
მარკეტინგი. სტუმართმოყვარეობა ტურიზმი ტ. I (დამხმარე სახელმძღვანელო) ფ. კოტლერი, ჯ. ბოუნი, ჯ. მეიკენზი 2007 თბილისი
ეკონომიქსი პაატა ლეიაშვილი 2007 თბილისი
ეფექტური ბიზნეს ეკონიკაცია(სახელმძღვანელო) ლენა შატაკიშვილი,ზაალ მიქაძე,ბელა ბესტაკაშვილი 2007 თბილისი
ინტეგრაციული პროცესები და კავკასიის რეგიონი ვაჟა კაკაბაძე 2007 თბილისი
ეკონომიკის ფილოსოფიური ხედვა ქართულ სინამდვილეში ვაჟა კაკაბაძე 2007 თბილისი
საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო და საკრედიტო ურთიერთობები (სახელმძღვანელო) რ. კაკულია 2007 თბილისი
სტრატეგიული მენეჯმენტი ეკა ჩოხელი 2007 თბილისი
ფინანსური ეკონომიკა (დამხმარე სახელმძღვანელო) რევაზ კაკულია 2007 თბილისი
ფინანსების თეორია (სახელმძღვანელო) რევაზ კაკულია 2007 თბილისი
ბიზნესის საფუძვლები:თეორია,კითხვა აუდიტორიაში,სავარჯიშოები,ამოცანა-ტესტები უშანგი სამადაშვილი 2007 თბილისი
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები (სახელმძღვანელო) გურამ ჯოლია 2007 თბილისი
მარკეტინგი რევაზ ჯავახიშვილი,ნანა ოქრუაშვილი 2007 თბილისი
ადამიანის ანატომია (სახელმძღვანელო) ზურაბ კაციტაძე 2007 თბილისი
ორთოპედიული სტომატოლოგია (სახელმძღვანელო) ვ. ტრეზუბოვი 2007 თბილისი
პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ზოგიერთი დაავადაბის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა მ. ქორიძე 2007 თბილისი
პათოფიზიოლოგია მარინა შაქარაშვილი 2007 თბილისი
თერაპიული სტომატოლოგია (სახელმძღვანელო) ე. ვ. ბოროსკოვი 2007 თბილისი
სამედიცინო ლათინური ენა მელი გიგოლაევა 2007 თბილისი
პათოფიზიოლოგია (განკუთვნილია სამედიცინო ინ-ის სტუდენტებისათვის) მარინა შაქარაშვილი 2006 თბილისი
ფსიქიატრიული ცნობარი: მართლმადიდებელი მოძღვრებისა და სასულიერო აკადემიის სტუდენტებისათვის მალხაზ ჩუგოშვილი, მარინა კურატაშვილი, ზურაბ ქუთათელაძე, ლელა მდინარაძე, დავით ციცქიშვილი. 2006 თბილისი
სისხლდენითი დარღვევები 2006 თბილისი
ორგანოთა სისტემების პათოლოგია. (სახელმძღვანელო) გ. ბურკაძე 2006 თბილისი
ნარკომანიის ანი და ბანი რუსუდან ჩინჩალაძე 2006 თბილისი
სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა შალვა გრძელიშვილი 2006 თბილისი
ორთოპედიული სტომატოლოგია (სახელმძღვანელო) ვ. ტრეზუბოვი 2006 თბილისი
ადამიანის ანატომია (სახელმძღვანელო სტ. ფაკ. სტუ.) ზურაბ კაციტაძე 2006 თბილისი
თავისა და კისრის ტოპოგრაფიული ანატომია და ოპერაციული ქირურგია. (სახელმძღვანელო) ლიანა კიკალიშვილი, მანანა რამიშვილი, ქეთევან თურმანიძე, თამარ თურმანიძე 2006 თბილისი
ბიზნეს-ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება გურამ ჯოლია 2006 თბილისი
ცოდნაზე აგებული მიღწევების ეკონომიკა და ფილოსოფია. ტ. I ვაჟა კაკაბაძე 2006 თბილისი
საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკა ნარიმან ტერაშვილი 2006 თბილისი
ინოვაციური ეკონომიკა ლეო ჩიქავა 2006 თბილისი
საერთაშორისო ბიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებლივი საფუძვლები ლარისა ქეშელაშვილი 2006 თბილისი
აღრიცხვა და გადასახადები ლევან გრიგალაშვილი 2006 თბილისი
კორპორაციის ფინანსები დემურ გადელია 2006 თბილისი
შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში გივი ლობჟანიძე.ავთანდილ ტუკვაძე,გიორგი ჯაოშვილი 2006 თბილისი
სისხლის სამართლის თანამედროვე პროლოემები 2006 თბილისი
შესავალი გაკოტრების სამართლში [დამხმარე სახელმძღვანელო] როინ მიგრიაული 2006 თბილისი
საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება ნორმატიული აქტების კრებული 2006 თბილისი
სასამართლო ფსიქიატრია ც. სამსონაძე, გ. ნანეიშვილი, დ. ზურაბიშვილი, ზ. ბერია და სხვა. 2006 თბილისი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (ოფიციალური ტექსტი):გამოცემულია 2006 წლის 20 ნოემბრის მდგომარეობით 2006 თბილისი
კრიმინალისტიკა. ტ. 3 (დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკა) შოთა ფაფიაშვილი 2006 თბილისი
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ /ლიცენზირებისა და ნებართვის შესახებ, სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ, სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ. 2006 წლის 20 ნოემბრის მდგომარეობით 2006 თბილისი
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში შალვა ქურდაძე 2006 თბილისი
სანივთო სამართალი (შედარებითი სამართლებრივი კვლევა) ჭეჭელაშვილი ზურაბი 2006 თბილისი
შესავალი ქართული სამართალშემოქმედებაში რიჟამაძე რევაზ 2006 თბილისი
დაზღვევის სამართალი 2006 თბილისი
კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში ჭანტურია ლადო 2006 თბილისი
ინტელექტუალური საკუტრების სამართალი დავით ძამუკაშვილი 2006 თბილისი
მოუსმინეთ ქართულ დიალოგებს. Listen Georgian Dialoguss. CD. შავთვალაძე ნანა 2006 თბილისი
გარემოსდაცვითი მმართველობა საქართველოში და ევროკავშირის როლი მის გაძლიერებაში გუჯარაიძე ქეთი 2006 თბილისი
ქართული ენის თვითმასწავლებელი და სასაუბრო აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის გაბუნია კახა 2006 თბილისი
ქართული ენის პრაქტიკული კურსი გოჩიტაშვილი ქეთევან 2006 თბილისი
საიმედო. Etibarli manda. ქართული ენის სახელმძღვანელოაზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის შარაშენიძე ნინო 2006 თბილისი
საიმედო ნაწ. I სავარჯიშოების კრებული შარაშენიძე ნინო 2006 თბილისი
საიმედო ნაწ. II ქართული ენის სახელმძღვანელო ზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის შარაშენიძე ნინო 2006 თბილისი
საიმედო ნაწ. II ქართული ენის სახელმძღვანელო. სავარჯიშოების წიგნი შარაშენიძე ნინო 2006 თბილისი
Дорога в россию. Учевник русского языка. Первый уровень Антонова В.Е 2006
продолжаем изучать русский Н. Ю. Царева 2006 Москва
Синяя звезда. Рассказ и сказки русских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями Н. С. Новикова 2006 Москва
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში შალვა ქურდაძე 2006 თბილისი
ინგლისურ-ქართული უნივერსალური იურიდიულიდ ა ბიზნესის ლექსიკონი. ენციკლოპედიურ-ტერმინოლოგიური სიტყვარი (ტრანსკრიფციებით) რევაზ ბერულავა 2006 თბილისი
Продолжфем изучать русский Царова Н.Ю 2006 Москва
ადმინისტრაციული წარმოება ტურავა პაატა 2006 თბილისი
მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური გეოგრაფია მამედოვ რ. 2006 ბაქო
Дорога в россию (первый уровень - 1) Антонова В. Е. 2006 მოსკოვი
საგადასახადო საქმე ჰედაროვ ქ. ვ 2006 ბაქო
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია (სახელმძღვანელო) ლია ადეიშვილი 2006 თბილისი
English on Economics M. Aslanishvili 2006 Tbilisi
Total English (student's book) Antonia Clare, JJ Wilson 2006 England
Total English (Workbook) Antonia Clare, JJ Wilson 2006 England
A world of Fiction Marcus Sybil 2006 United States of America
ფიზიკური და კოლოიდური ქიმია ლია ადეიშვილი 2006 თბილისი
თავთავი II დონე. სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის თამარ ჯაყელი, მაია მელიქიძე 2006 თბილისი
საიმედო. ქართული ენის სახელმძღვანელო აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობისათვის ნინო შარაშენიძე, კახა გაბუნია, ლეილა ბაბაევა 2006 თბილისი
თვისებრივი მეთოდები სოციალურ კვლევაში ზურაბიშვილი თინათინ 2006 თბილისი
რიტორიკის შესავალი გაფრინდაშვილი ნანა 2005 თბილისი
განვითარების ფსიქოლოგია გოგიჩაიშვილი თამაზ 2005 თბილისი
ეკონომიკის ისტორია ნაწ.II ცისანა სეხნიაშვილი 2005 თბილისი
ამერიკული ლიტერატურის პრობლემები ელენე გაბუნია 2005 თბილისი
თავთავი I დონე. სახელმძღვანელო არაქართულენოვანი სკოლებისათვის ნინო შარაშენიძე, მეია მელიქიძე, კახა გაბუნია 2005 თბილსი
კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS) და დიპლომის დანართი , (სახელმძღვანელო) დალი ბაქრაძე, ლიკა ღლონტი, 2005 ბრიუსელი
ამერიკული ლიტერატურის პრობლემები ელენე გაბუნია 2005 თბილისი
ფარმაკოგნოზია ლიანა ერისთავი 2005 თბილისი
ბიზნესის ენა სტუდენტებისათვის რ. ენუქიძე 2005 თბილისი
ფარმაკოლოგია (სამკურნალო მცენარეები) ლიანა ერისთავი 2005 თბილისი
ბიზნესის ენა სტუდენტებისათვის (სახელმღვანელო) რ. ენუქიძე, თ. ჯაში, ც. ბოცვაძე, თ. ჩხეიძე 2005 თბილისი
Экономика Туризма Здоров А. Б. 2005 მოსკოვი
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი. გამოქვეყნებულია საქ.კანონმდებლობით მ აცნე 1991 წელი N6 (2005 წლის 24 ივნისის მდგომარეობით) ვაჩაძე მაია 2005 თბილისი
სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარები 2005 თბილისი
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღანელო ადეიშვილი ზურაბ 2005 თბილისი
XX საუკუნის გამოჩენილი პოლიტიკოსები და დიპლომატები მენთეშაშვილი ალბერტ 2005 თბილისი
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (საერთო სამართლის ქვეყნები) სასამართლო და ტანამედროვე პრობლემატიკა. ტ. 62 ნეილ ვიდმარი 2005 თბილისი
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. რომის სტატუსთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობის კომენტარი მერაბ ტურავა 2005 თბილისი
ევროპის საბჭოს სამართალი პანევრული სამართლებრივი სივრცისაკენ ბენუა-რომერი ფლორანს 2005 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი ორ ტომად. ტ. I (სახელმძღვანელო) პაატა ცნობილაძე 2005 თბილისი
საარჩევნო სამართალი ო. მელქაძე 2005 თბილისი
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და სახელმძღვანელო პრინციპები ევროპის განათლების სივრჩეში კრისტიან თიუნი 2005 თბილისი
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი თენგიზ ლილუაშვილი 2005 თბილისი
Русский язык. Книга 2 Овсиенко Ю. Г. 2005 Москва
სისხლის სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა გვენეტაძე ნინო 2005 თბილისი
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართალი. რომის სტატუსთან საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობის კომენტარი ტურავა მერაბ 2005 თბილისი
ეკოლოგიური სამართალი 2005 თბილისი
ეკოლოგიური სამართალი 2005 თბილისი
ადამიანის უფლებათა სამართალი გივი ლობჟანიძე 2005 თბილისი
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია გიორგი ნადარეიშვილი 2005 თბილისი
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი ვალერი ლორია 2005 თბილისი
საოჯახო კონფლიქტის შედეგად ჩადენილი მკვლრლობის გამოძიების მეთოდიკა ნუგზარ გაბრიჩიძე 2005 თბილისი
ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი ავთანდილ სილაგაძე 2005 თბილისი
ეკონომიკური თეორია. მოკლე კურსი შორენა მაღლაკელიძე 2005 თბილისი
აშშ-ის საბანკო სისტემა და ფული ვაჟა კაკაბაძე 2005 თბილისი
საბანკო საქმე (ლექციების კურსი) გიორგი ცაავა 2005 თბილისი
საერთაშორისო ბიზნესი (სალექციო კურსი) რევაზ ჯავახიშვილი 2005 თბილისი
საინფორმაციო სისტემები და ტექნოლოგიები ეკონომიკაში მალხაზ კონიაშვილი 2005 თბილისი
ნორმალური და პათოლოგიური ბიოქიმია სტომატოლოგებისათვის ნუგზარ ალექსიძე 2005 თბილისი
გახანგრძლივებული ადგილობრივი და რეგიონალური ანესთეზიის აქტუალური საკითხები ო. ჩახუნაშვილი 2005 თბილისი
კანისა და ვენერიული დაავადებები (სახელმძღვანელო ) დ. საყვარელიძე 2005 თბილისი
ბავშვთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია თამარ შიშნიაშვილი 2004 თბილისი
მსოფლიო ეკონომიკა (ლექციების კურსი) შოთა ვეშაპიძე 2004 თბილისი
მსოფლიო ეკონომიკა (სახელმძღვანელო ტ. II) ა. გ. მოვსესიანი, ს. ბ. ოგნივცევი 2004 თბილისი
ეკონომიკური აზროვნების ევოლუცია ვაჟა კაკაბაძე 2004 თბილისი
ბიზნესის ეთიკა მზია ქირთბაია 2004 თბილისი
გამოყენებითი ეკონომიკა 2004 თბილისი
გამოყენებითი ეკონომიკა JAEC nomics. (სავარჯიშოთა კრებული) 2004 თბილისი
საოჯახო კონფლიქტის შედეგად ჩადენილი ძალადობითი დანაშაულობა ნიკოლოზ გაბრიჩიძე 2004 თბილისი
სატრანსპორტო დანაშაულის პრობლემები და სასამართლო პრაქტიკა ჯამლეთ ბაბილაშვილი 2004 თბილისი
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 2004 თბილისი
სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი (ეკონომიკის დანაშაული) 2004 თბილისი
საქართველოს საფინანსო სამართლის ზოგადი საკითხები რომან შენგელია 2004 თბილისი
სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი 2004 თბილისი
საზღვარგარეთის ქვეყნების საფინანსო სამართალი, რომან შემგელია 2004 თბილისი
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია (პირველი ნაწილი) მარიამ ცაცანაშვილი 2004 თბილისი
კორუფციის პრობლემები საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში როსტიაშვილი ქეთევან 2004 თბილისი
კორუფცია საქართველოს საგზაო სექტორში უნიანცი ევგენია 2004 თბილისი
საბაჟო სამართალი (სახელმძღანელო) ვახტანგ ქარუმიძე 2004 თბილისი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განაჩენთა კრებული. წიგნი II 2004 თბილისი
ეკოლოგიის საფუძვლები ნ. ალხანიშვილი 2004 თბილისი
სამართლის თეორია (სახელმძღვანელო) ხუბუა გიორგი 2004 თბილისი
ჩუქების სამართლებრივი ბუნება ძლიერიშვილი ზურაბ 2004 თბილისი
ქართული თურქულენოვანთათვის I CD–ით ნიკოლაიშვილი მ.ს. 2004 თბილისი
New success at first certificate O'neill Robert, Michael Duckworth, Kathy Gude 2004 New York
ბიოფარმაცია და სამკურნალო ნივთიერებათა ბიოტრანსფორმაცია ნ. ხატიაშვილი 2004 თბილისი
First Certificate Masterclas Simon Haines, Barbara Stewart 2004 New York
First Certificate Masterclass Simon Haines, Barbara Stewart 2004 New York
Grammar for first certificate Louise Hashemi, Barbara Thomas 2004 New York
Essential idioms in english Robert J. Dixson 2004
New success at firs certificate Michael Duckworth, Kathy Gude 2004 New York
ბიოფარმაცია და სამკურნალო ნივთიერებათა ბიოტრანსფორმაცია ნ. ხატიაშვილი 2004 თბილისი
დიპლომატიური და ბიზნეს-ეტიკეტი უცხოელებთან ურთიერთობის ზოგადი წესები გურამ ჯოლია 2004 თბილისი
საექიმო კონტროლი და სამკურნალო ფიზიკური კულტურა რომანოზ სვანიშვილი 2003 თბილისი
სამოხელეო და სატრანსპორტო დანაშაულთა გახსნის მეთოდიკა შოთა ფაფიაშვილი 2003 თბილისი
სამოხელეო და სატრანსპორტო გახსნის მეთოდიკა შოთა ფაფიაშვილი 2003 თბილისი
საექიმო კონტროლი და სამკურნალო ფიზიკური კულტურა (სახელმძღვანელო) რომანოზ სვანიშვილი 2003 თბილისი
Intermediate language practic (school book) Michael Vince, poul Emmerson 2003
English vocabulary organiser Chris Gough 2003 England
პასუხისმგებლობა საერთაშორისო დანასაულისათვის (სამეცნიერო–პრაქტიკული კომენტარი) ლეკვეიშვილი მზია 2003 თბილისი
საერთაშორისო სისხლის სამართალი. თეორია და პრაქტიკა თოფურიძე ნოდარ 2003 თბილისი
Le Francais Juridigve. Droit-Adrinistration-Affaires Soignet michel 2003 paris
Терапевтическая стоматология Боровского Е.В. 2003 Москва
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი. ლექსიკონი–ცნობარი ალექსიძე ლ. 2003 თბილისი
სისხლის ანალიზი. მეთოდური მასალები პედიატრიაში, სტომატოლოგიაში, ბიოლოგიაში სულტანოვა ტამილა 2003 ბაქო
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი გიორგი გიორგაძე 2003 თბილისი
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი ავთანდილ კობახიძე 2003 თბილისი
საქართველოს მუნიციპალური სამართალი. ლექციების კურსი. მეთოდური მასალა გოჩა ფიფია 2003 თბილისი
ძირითადი უფლებები: (იურიდიული სახელმძღვანელო) კონსტანტინე კუბლაშვილი 2003 თბილისი
საქართველოს მუნიციპალური სამართალი. ლექციების კურსი გოჩა ფიფია 2003 თბილისი
ქართული სანივთო სამართალი ბესარიონ ზოიძე 2003 თბილისი
საქართველოს ისტორია XX საუკუნე. (სახელმძღვანელო) ვახტანგ გურული, მერაბ ვაჩნაძე 2003 თბილისი
A Practical English Grammar. Ex. 2 A. J. Thomson 2003 Chin
პრაქტიკუმი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალსა და ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში მაკა სალხინაშვილი 2003 თბილისი
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის კომენტარი დავით ძამუკაშვილი 2003 თბილისი
სისხლის სამართალი. კერძო ნაწილი პირველი ტ. ზაურ წულაია 2003 თბილისი
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია გივი ლობჟანიძე 2003 თბილისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა მუხლობრივი ანალიზის საფუძველზე თემურ ფანჯიკიძე 2003 თბილისი
ადამიანის საყოველთაო უფლებათა გარანტიები გივი ლობჟანიძე 2003 თბილისი
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია გივი ინწკირველი 2003 თბილისი
საპარლამენტო კონტროლი უსაფრთხოების სექტორზე: პრინციპები, მექანიზმები და პრაქტიკა ჰანსბორნი, ალექსეი არბატოვი, ჟან-კრისტოფ ბურკელი 2003 თბილისი
ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზის აქტუალური საკითხები. ფრიდონ ბურდული 2003 თბილისი
ეკონომიკური სოციოლოგია (სახელმძღვანელო) ლია მეზვრიშვილი 2003 თბილისი
საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების საშინაო და საგარეო ეკონომიკური ასპექტები მერაბ ვანიშვილი 2003 თბილისი
პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები მალხაზ მაცაბერიძე 2003 თბილისი
ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია (სახელმძღვანელო) რევაზ კაკულია 2003 თბილისი
შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა (სახელმძღვანელო) ნუგზარ ტატიშვილი, ირაკლი ტატიშვილი 2003 თბილისი
შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია ვაჟა გვანცელაძე, გიორგი კალანდარიშვილი 2003 თბილისი
პირისღრუს ლორწოვანი გარსისა და ტუჩების დაავადებები ე. ბოროსკოვი 2003 თბილისი
ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია (სახელმძღვანელო) რევაზ კაკულია 2003 თბილისი
საქართველოს ჯანდაცვა საუკუნეთა მიჯნაზე. მოკლე ისტორიული მიმოხილვა 2003 თბილისი
გულის იშემიური დაავადებების პრევენცია პირველად ჯანდაცვაში რევაზ თათარაძე 2003 თბილისი
თანამედროვე მედიცინა ამირან გამყრელიძე 2002 თბილისი
Справочник Видаль Т.В. Жучкова 2002
გადასახადები,საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი ზვიად როგავა 2002 თბილისი
პათოფიზიოლოგია (ლექციების კონსპექტი). პირველი ნაწილი ზოგადი ნოზოლოგია, მეორე ნაწილი ტიპობრივი პათოლოგიური პროცესები 2002 თბილისი
საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი გიორგი ცაავა 2002 თბილისი
გადასახადები და დაბეგვრა იაკობ მესხია, ოლეგ ნიკოლეიშვილი 2002 თბილისი
სისიხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი 2002 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წიგნი პირველი (სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებანი) ლადო ჭანტურია 2002
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია გიორგი ნადარეიშვილი 2002 თბილისი
კონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში ამირან კურტანიძე 2002 თბილისი
დანაშაული სახელმწიფოსა და სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მზია ლეკვეიშვილი,გ.მამულაშვილი 2002 თბილისი
სამეწარმეო სამართალი კანონთა კრებული: ცვლილებებით და დამატებებით 2002 თბილისი
არჩილ ჯორჯაძე გივი ლობჯანიზე 2002 ქუთაისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა მერაბ ტურავა 2002 თბილისი
ვალდებულებითი სამართალი (პრაქტიკული ამოცანები) ზურაბ ძლიერიშვილი 2002 თბილისი
ევროგაერთიანების ქვეყნების სისხლის სამართლის საპროცესო სისტემები გვენეტაძე ნინო 2002 თბილისი
სამედიცინო ფარმაკოლოგია სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის (სახელმძღვანელო) გიორგი (გივი) თურმანაული 2002 თბილისი
სასამართლო გადაწყვეტილებათა გადასინჯვის თეორიულ-პრაქტიკული კომენტარები. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით გია ქირია 2002 თბილისი
მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი ლადო ჭანტურია 2002 თბილისი
ინგლისური ენა (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) მ. მესხია 2002 თბილისი
პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია და საქართველოს ეკონომიკა ვლადიმერ პაპავა 2002 თბილისი
პედაგოგიკა (სახელმძღვანელო) ფაშაევ გ. ხ. 2002 ბაქო
საზოგადოებასთნ ურთიერთობა მახრამომ რ. 2002 ბაქო
შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის სამეცნიერო შრომები. წ. IV ასათიანი ა 2002 თბილსი
საკრედიტო და საანგარიშსწორებო სამართლებრივი ურთიერთობანი შენგელია რომან 2002 თბილისი
Forvm. Metode de francas 3. Cahir d exercices. Berthet Annie 2002 Paris
Forvm. Metode de francas 3. Cahir d exercices. Le bougnec Jean-thierry 2002 paris
სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია კუჭუხიძე ანა 2002 თბილისი
სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია კ. გიორგაძე 2002 თბილისი
მუნიციპალური სამართალი: (სახელმძღვანელო) ო. მელქაძე 2002 თბილისი
საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი. კრებული II ო. მელქაძე 2002 თბილისი
ბაირონი ქართულად. ლექსები. სიმართლე ბაირონის შსახებ 2002 თბილისი
სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია კ. გიორგაძე 2002 თბილისი
სხივური დიაგნოსტიკა და სხივური თერაპია (სახელმძღვანელო) კ. გიორგაძე 2002 თბილისი
ბაირონი ქართულად. ლექსები. სიმართლე ბაირონის შესახებ 2002 თბილისი
მაკროეკონომიკის ლექციათა კურსი ნონა გელიტაშვილი, ზაზა გელაშვილი, ბადრი კუპატაძე 2002 თბილისი
პირველი დახმარების აღმოჩენის ზოგადი პრინციპები თ. კობიძე 2001 თბილისი
ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება მარიამ ცისკაძე 2001 თბილისი
სოციალური ფარმაცია ვაჟა ერიაშვილი 2001 თბილისი
თერაპიული სტომატოლოგია (სახელმძღვანელო) ე. ვ. ბოროვსკი, ი. დ. ბარიშევა, ი. მ. მაქსიმოვსკი 2001 თბილისი
თერაპიული სტომატოლოგია ე. ვ. ბოროვსკი, ი. დ. ბალიშევა, ი. მ. მაქსიმოვსკი 2001 თბილისი
გერამნული ენის პრაქტიკული გრამატიკა ვიოლა ფურცელაძე, რუსუდან თაბუკაშვილი 2001 თბილისი
Курс Высшей матетатика I Мемедов Рашиг 2001 baku
Living in an area of freedom, security and justice. Justice and home offairs in the Euripean Union 2001
ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება ცისკაძე მარიამ 2001 თბილისი
როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს ფაფიაშვილი ლალი 2001 თბილისი
სამართალი საფრანგეთში. სამართლის დღიურები 2001 თბილისი
საქართველო და საერთაშორისო სამართალი (სტატიათა კრებული) კორკელია კონსტანტინე 2001 თბილისი
სამოქალაქო საქმეთა წარმოება სასამართლოში. (სახელმძღვანელო) თენგიზ ლილუაშვილი 2001 თბილისი
ინგლისური ენა (ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის) ე. გელაშვილი 2001 თბილისი
სედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის სფეროში. ტ. II . კონრად ცვაიგერტი 2001 თბილისი
მსოფლიო ქვეყნების სამართლებრივი სისტემები. ცნობარი. ნაწ. I ოთარ მელქაძე 2001 თბილისი
სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. სასჯელი. ლექციების ლურსი ზურაბ გოთუა 2001 თბილისი
სამოქალაქო სამართალი I ნაწ. ზოგადი ნაწილი ავთანდილ კობახიძე 2001 თბილისი
საერთაშორისო კერძო სამართალი თენგიზ ლილუაშვილი 2001 თბილისი
ალბათობის თეორია და მატემატიკური სტატისტიკის ელემენტები ა. ქურჩიშვილი 2001 თბილისი
სისხლის სამართალი. კერძო ნაწილი. მეორე ტ. ზაურ წულაია 2001 თბილისი
ქალის ადამიანის უფლებები ნაბიჯ-ნაბიჯ ჯულია მერთუსი, ფლორენს ბუტეგვა 2001 თბილისი
კრიმინალისტიკა (დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა.) შოთა ფაფიაშვილი 2001 თბილისი
ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია გივი ლობჟანიძე 2001 თბილისი
სამართალმცოდნეობა ყველასათვის ომარ ქეშელაშვილი 2001 თბილისი
ადამიანის საყოვლთაო უფლებათა სამართალი სავანელი ბიძინა 2001 თბილისი
საზღვარგარეთის ქყვეყნების კონსტიტუციური სამართალი 2001 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წ. III. ვალდებულებითი სამართალი. ზოგადი ნაწილი. ლადო ჭანტურია 2001 თბილსის
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წ. IV. ვალდებულებითი სამართალი კერძო ნაწილი. ტ. I. ლადო ჭანტურია 2001 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წ. IV. ტ. II ვალდებულებითი სამართალი. კერძო ნაწილი. ლადო ჭანტურია 2001 თბილსი
ეკონომიკური თეორია (დამხმარე სახელმძღვანელო) კარლო ღურწკაია 2001 თბილისი
ეკონომიკსი მაკკონელი რ. კემპბლი, სტენდლი ლ. ბრიუ 2001 თბილისი
კლინიკური ფარმაკოლოგია თამარ კაბელი 2001 თბილისი
ზოგადი პათოლოგიური ანატომია (სახელმძღვანელო) ომარ ხარძეიშვილი 2001 თბილისი
თარგმნის თეორიის საკითხები საყვარელიძე ნელი 2001 თბილისი
საოჯახო მედიცინა ქაროსანიძე ირინა 2001 თბილისი
შაესავალი ენის სპეციალობაში ენუქიძე რ 2000 თბილისი
ნორმალური და პათოლოგიური ბიოქიმია მედიკოსებისათვის. ტ. I ნუგზარ ალექსიძე 2000 თბილისი
შინაგან დავადებათა სიმპტომატიკა (სახელმძღვანელო) კ. ჭელიძე 2000 თბილისი
ქართულ-გერმანული სიმპოზიუმი გ. ჩაფიძე, ა. ალადაშვილი, ს. ჯაპანაძე 2000 თბილისი
ინფექციური დაავადებები (სახელმძღვანელო) ე. ბოცვაძე 2000 თბილისი
ეკონომიკა: რისკი, განუსაზღვრელობა და თამაშების თეორია ტ 2 პოლ სამუელსონი, ვილიამ დ. ნორდჰაუსი 2000 თბილისი
ეკონომიკა: ტ. 3 პოლ სამუელსონი, ვილიამ დ. ნორდჰაუსი 2000 თბილისი
ეკონომიკა ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა ტ 4 პოლ სამუელსონი, ვილიამ დ. ნორდჰაუსი 2000 თბილისი
ზოგადი პათოლოგიური ანატომია რევაზ კაპანაძე 2000 თბილისი
ფინანსური მენეჯმენტი (ლექციების კურსი პროფესიონალი ბუღალტრების მოსამზადებლად) 2000 თბილისი
ეკონომიკა ოთხ ტომად ტ 1 ს. ფიშერი 2000 თბილისი
ეკონომიკსი მერაბ გველესიანი 2000 თბილისი
ეკონომიკის პრინციპები მენქიუ გრეგორი 2000 თბილისი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წ. V (საოჯახო სამართალი. მემკვიდრეობის სამართალი. სამოქალაქო კოდექსის გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი) ლადო ჭანტურია 2000 თბილსი
სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის პრობლემები გივი ლობჟანიძე 2000 ქუთაისი
მემკვიდრეობის სამართალი [სახელმძღვანელო] შალვა ჩიკვაშვილი 2000 თბილისი
სისხლის სამართალი. კერძო ნაწილი ზაურ მჟავანაძე 2000 ქუთაისი
იურიდიული ლექსიკონი ალექსანდრე შუშანაშვილი 2000 თბილისი
უდავო წარმოება (საქართველოს ახალი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით) ზურაბ ძლიერიშვილი 2000 თბილისი
მკურნალი სამედიცინო სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი N1(30)2000 2000 თბილისი
სასამართლო ხელისუფლება საზღვრის გარეთ ქვეყნებში მელქაძე ოთარ 2000 თბილისი
როგორ იქმნება კანონი ცნობილაძე პაატა 2000 თბილისი
თარგმანის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები ( სახელმძღვანელო) გიორგი წიბახაშვილი 2000 თბილისი
ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები (სახემძღვანელო) რომან მახარაძე, ნატა მენაბდე, ლეონიდ ხოლოდოვი 2000 თბილისი
შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში ლადო ჭანტურია 2000 თბილისი
ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები რომან მახარაძე 2000 თბილისი
პრაქტიკული ენდოდონტიის საფუძვლები მარინა მამალაძე 2000 თბილისი
ეკონომიკის ისტორია. ნაწ.I ცისანა სეხნიაშვილი 2000 თბილისი
საქართველოს ისტორია 1918-1991 (სახელმძღვანელო) ფარნაოზ ლომაშვილი 1999 თბილისი
Tourism Neil Mcburney 1999 Great Britain
All about the USE Milada Broukal, Peter Mutphy 1999 USE
All USA a cultural reader, second edition Milada Broulal, Peter Murphy 1999 Washington
Idioms organiser Jon wright 1999 United States
ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი ჭაბაშვილი ანი 1999 თბილისი
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი შესავალი ჰანს-პეტერ გასერი 1999 თბილისი
ბიოტექნოლოგია (სახელმძღვანელო) გ. კვესიტაძე 1999 თბილისი
ბავშვთა ასაკის სტომატოლოგია. ნაწ. I, II, III ალ. ბრეგაძე 1999 თბილისი
დაქტილოსკოპია და მისი როლი დამნაშავეობასთან ბრძოლის საქმეში შოთა ფაფიაშვილი 1999 თბილისი
შედარებითი სისხლის სამართალი ჟან პრადელი 1999 თბილისი
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი რუხაძე ზაზა 1999 ბათუმი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წიგნი მეორე. სანივთო (ქონებრივი) სამართლი ლადო ჭანტურია 1999 თბილისი
ვალდებულებითი სამართალი ზურაბ ახვლედიანი 1999 თბილისი
დაზღვევის ძირითადი პრინციპები მათემატიკური თვალსაზრისით მ. მანია, გ. მირზაშვილი 1999 თბილისი
საბაზრო ეკონომიკის ლექსიკონი გერა დავარაშვილი 1999 თბილისი
ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკური კვლევის მეთოდოლოგია და თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური საკიტხები შოთა ვეშაპიძე 1999 თბილისი
ეკონომიკა ოთხ ტომად: ტ 1 პოლ სამუელსონი, ვილიამ დ. ნორდჰაუსი 1999 თბილისი
ფსიქიატრიული ენციკლობედია აკაკი გამყრელიძე, ნანა ნიკოლაიშვილი 1999 თბილისი
გადაუდებელი ანგიოლოგია ჯემალ ჩუბინიძე 1998 თბილისი
ჰისტოლოგია, II ნაწ. ზ. ცაგარელი 1998 თბილისი
საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები (სახელმძღვანელო) გურამ ჯოლია 1998
საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები გურამ ჯოლია 1998 თბილისი
შინაგანი სნეულებანი (სახელმძღვანელო) ნ. ტატიშვილი, გ. სიმონია 1998 თბილისი
ეკონომიკა სამ ტომად ტ 3 ს. ფიშერი 1998 თბილისი
ეკონომიკა ოთხ ტომად ტ 4 ს.ფიშერი 1998 თბილისი
სახელმწიფო ფარმაკოპეა. ზოგადი ნაწილი. ტ. I. ბიძინა ჭუმბურიძე 1998 თბილისი
შეთქმულება საქართველოს წინააღმდეგ ნადარეიშვილი თამაზ 1998 თბილისი
The political collaps Satanic Eastern and Western paganistic "Civilization" Al-Hajj Dr. Hassan Hassan 1998 USA
New headway english course John Soars, Liz 1998 London
ეკონომიკური თეორია (სახელმძღვანელო) 1998 თბილისი
ეკონომიკური თეორია 1998 თბილისი
მიკროეკონომიკა (სახელმძღვანელო) რობერტ პინდაიკი 1998 თბილისი
საქართველოს საფინანსო და საბანკო სამართლის პრობლემები ლევან ქისტაური 1997 თბილისი
აშშ კონსტიტუცია: კომპრომისის ხელოვნება ანუ მართულთა მმართველობა მინდია უგრეხელიძე 1997 თბილისი
ეკონომიკა ორ ტომად ტ 2 ს. ფიშერი 1997 თბილისი
საქონლის ექსპერტიზა საერთაშორისო ვაჭრობაში ნუგზარ თოდუა 1997 თბილისი
სამედიცინო პარაზიტოლოგია ( სახელმძღვანელო) ნ. მაჭავარიანი, ც. გიგინეიშვილი 1997 თბილისი
სამართლის თეორია სავანელი ბიძინა 1997 თბილისი
შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში ლადო ჭანტურია 1997 თბილისი
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია (მეორე ნაწილი) მარიამ ცაცანაშვილი 1997 თბილისი
საერთაშორიასო ჰისტოლოგიური ნომენკლატურა 1997 თბილისი
სერგი დანელიას გნოსეოლოგიური შეხედულებანი კარლო ბლაგიძე 1997 თბილისი
ადაპტაციური თერაპია-ფომეოპათია თორნიკე ალაშვილი 1997 თბილისი
სამედიცინო ბიოლოგიის საფუძვლები. ნაწ. I გ. გოგიჩაძე 1997 თბილისი
სამედიცინო ბიოლოგიის საფუძვლები. ნაწ. II გ. გოგიჩაძე 1997 თბილისი
პათოლოგიური ანატომია (ზოგადი კურსი) უ. გაბუნია 1997 ქუთაისი
საქართველოს სისხლის სამართლის განსაკუთრებული ნაწილი. ტ. პირველი ზაურ წულაია 1996 თბილისი
ეკონომიკსი (განმარტებითი ლექსიკონი) როზეტა ასათიანი 1996 თბილისი
ეკონომიკსი (განმარტებითი ლექსიკონი) როზეტა ასათიანი 1996 თბილისი
ფარმაცევტული ლექსიკონი (ლათინურ-ქართული, ქართულ-ლათინური) ციალა მგალობლიშვილი 1996 თბილისი
ბუღალტერია მალხაზ დუჩიძე 1996 თბილისი
ბიზნესი ყველასათვის (საუბრები ბიზნესზე) ომარ ქეშელაშვილი 1996 თბილისი
მკურნალი N მკურნალი N5-6 1996. სამეცნიერო საინფორმაციო ჟურნალი 1996 თბილისი
კლინიკური ქირურგია (რჩეული თავები). სახელმძღვანელო ნოდარ გრიგოლია 1996 თბილისი
თარგმანის ახალი თეორიები და სტილის ეკვივალენტობის სისტემა დალი ფანჯიკიძე 1995 თბილისი
Общая экономическая теория 1995 baku
ბავშვთა დაავადებები. ტ I. ნაწილი II (სახელმძღვანელო) ი. კვაჭაძე, მ. გელოვანი 1995 თბილისი
ბავშვთა დაავადებები. ტ. I (სახელმძღვანელო) ი. კვაჭაძე, მ. გელოვანი 1995 თბილისი
ოტორინოლარინგოლოგია (სახელმძღვანელო) თ. თოხაძე 1995 თბილისი
შინაგან დავადებათა პროპედევტიკა ნაწილი II (სახელმძღვანელო) შიო გუგეშაშვილი 1995 თბილისი
ბიზნესის ორგანიზაცია ომარ ქეშელაშვილი 1995 თბილისი
სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი ისტორია. (პირველი ნაწილი) მარიამი ცაცანაშვილი 1995 თბილისი
ფიზიკა, VIII კლ. კარლო ხვითარია 1995 თბილისი
ბიოორგანული ქიმია ბ. არზიანი 1994 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა ბეგლარ გოგალაძე 1994 თბილისი
ლათინური ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები ნოდარ გაფრინდაშვილი 1994 თბილისი
Susvivocs of childhood cancec L. Schwactz 1994 USA
სახალხო მკურნალი ივანე გომართელი ედიშერ გიორგაძე 1994 თბილისი
პათოლოგიური ანატომია (სპეციალური ნაწილი) 1994 თბილისი
პათოლოგიური ანატომია (სპეციალური კურსი) უ. გაბუნია 1994 თბილისი
პათოლოგიური ანატომია (სპეციალური ნაწილი )(სახელმძღვანელო) 1994 თბილისი
უმაღლესი მათემატიკა (1 ნაწ,) სახელმძღვანელო ნაცვლიშვილი ზ. 1994 თბილისი
კანონთა გონი ტ. 1 შ. ლ. მონტესკიე 1994 თბილისი
ლექციების კურსი საქართველოს ისტორიაში რ. პავლიაშვილი 1994 თბილისი
English grammar A.Gakhokidze 1993 Tbilisi
ქართული ჩვეულებითი სამართალი. 4 კეკელია მიხაკო 1993 თბილისი
თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები რენე დავიდი 1993 თბილისი
ზოგადი ნეიროფიზიოლოგია (სახელმძღვანელო) თ. იოსელიანი 1993 თბილისი
პათოლოგიური ანატომია (ზოგადი კურსი) უ. გაბუნია 1993 თბილისი
ეკონომიკსი, პრინციპები, პრობლემები და პოლიტიკა. ოთხ ნაწ. ნაწილი I მაკკონელი რ. კემპბლი, სტენდლი ლ. ბრიუ 1993 თბილისი
მომსახურება და საბაზრო სისტემა რ. ასათიანი 1993 თბილისი
ქიმია (სახელმძღვანელო) ა. შველაშვილი 1993 თბილისი
ლათინური ენა და სამედიცინო ტერმინოლოგიის საფუძვლები გიორგი ჩიჩუა 1993 თბილისი
ნარკვევები ფილოსოფიის ისტორიაში რ. გორდეზიანი 1993 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა, I ნაწ. ბ. ა. გოგალაძე 1993 თბილისი
English textbook 2 1993 Tbilisi
English textbook 3 1993 Tbilisi
უცხოეროვნული ლიტერატურისა და სამყაროს აღქმის თავისებურებანი ნანა გაფრინდაშვილი 1992 თბილისი
1001 რატომ? ქ. ჩხეიძე 1992 თბილისი
ადამიანის ანატომია ზ.კაციტაძე 1992 თბილისი
საბაზრო ეკონომიკის განმარტებითი ლექსიკონი ჯემალ კაკაბაძე 1992 თბილისი
ეკონომიკური ცოდნის საწყისები ავთანდილ სილაგაძე,მიხეილ ენუქაშვილი,ელგუჯა მექვაბიშვილი 1992 თბილისი
учебник Английского языка. Часть первая. Книга 2. (учебник) Бонк Н.А. 1992 Москва
Dossiners de droit. Notions essentielles. Methodes. Activites Delamare Chantal 1992 paris
სახელმწიფოსა და სამართლის მსოფლიო ისტორია (1 ნაწ.) ლორია ვალერი 1992 თბილისი
ბიოქიმია (ლექციების კურსი) მიქელაძე დ. 1992 თბილისი
ცხოველების ფერმა. ჯადოსნური ამბები ჯორჯ თრუელი 1992 თბილისი
წამალთა ანალიზის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები (სახელმძღვანელო) ბ. ჭუმბურიძე, ქ. ბარამიძე 1992 თბილისი
ქართყლი ენა (სახელმძღვანელო) ოთარ გაჩეჩილაძე 1992 თბილისი
წამალთა ანალიზის ფიზიკური- ქიმიური მეთოდები ბ. ჭუმბურიძე 1992 თბილისი
აკაკის ქნარი გრიგოლ რობაქიძე 1991 თბილისი
გზა ხსნისა (მეცნიერება, ხელოვნება, აღზრდა) რამაზ გახოკიძე 1991 თბილისი
წიგნი ძუელისა აღთქუმისანი. XI . ნაკვეთი 3. ისო ნავესი, მსაჯულთაი, რუთისი ციალა ქურციკიძე, უჩ ცინდელიანი 1991 თბილისი
ქართული ჩვეულებითი სამართალი. 3 კეკელია მიხაკო 1991 თბილისი
ბიზნესის ენციკლოპედიური ლექსიკონი რ. მითაიშვილი 1991 თბილისი
Хрестоматия по английской Л. И. Кравцова 1991 Москва
საქართველოს ისტორია. საკითხავი წიგნი სურგულაძე ა 1991 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა, I ნაწ. დ. ფ. კურდღელაიძე 1990 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა, II ნაწ. დ. ფ. კურდღელაიძე 1990 თბილისი
სამედიცინო ფიზიკა, III ნაწ დ. ფ. კურდღელაიძე 1990 თბილისი
ყველაზე მტავარი მოლეკულა ფრანკ-კამეცენკი 1990 თბილისი
ადამიანის ორგანიზმის საიდუმლოებანი შ. გრიგოლია 1990 თბილისი
ქართული ჩვეულებითი სამართალი. 2 კეკელია მიხაკო 1990 თბილისი
Грамматика К. И. Пехливанова 1990 Москва
Essential grammar in use Raymond Murphy 1990 New York
თხზულებანი თორმეტ ტომად, რას მოგვითხრობს ვეფხისტყაოსანი აკაკი შანიძე 1990 თბილისი
Advanced vocabulary and Idiom BJ. Thomas (Editor: Edward Arndd) 1989 England
ემბრიოლოგია ც. გაჩეჩილაძე 1989 თბილისი
Русский язык в упражнениях С. А. Хавронина 1989 Москва
მეფუტკრეობის პროდუქტები და ადამიანის ჯამრთელობა ვ. ხუციშვილი 1989 თბილისი
სალერნოს ჯანმრთელობის კოდექსი არნოლდ ვილანოველი 1989 თბილისი
ლოთობა და ალკოჰოლიზმი ბ. ნანეიშვილი 1988 თბილისი
გულმკერდის არეში ტკივილი და მისი დიფერენციული დიაგნოსტიკა მ. კანდელაკი 1988 თბილისი
პროფილაქტიკა და აღდგენითი თერაპია გულის იშემიური დაავადებების დროს ნ. ყიფშიძე, გ. მეგრელიშვილი 1988 თბილისი
ფიზიკოსი ქალები ვ. პარკაძე 1988 თბილისი
ინგლისური ენა (სახელმძღვანელო) რ. გაჩეჩილაძე, ნ. შათირიშვილი, მ. კვირკველია 1988 თბილისი
English N. Ciskarishvili, N, Shatirishvili, M. Kvirkvelia 1988 Tbilisi
Intermediate English course Carole Boyd, David Brierley, Hugh Dickson 1988 London
Intermediate English course Carole Boyd, David Brierley, Hugh bickson 1988 London
ესეები ვირჯინია ვულფი 1988 თბილისი
მედიცინის ისტორია მ. შენგელია 1988 თბილისი
თარგმნის თეორია და პრაქტიკა ფანჯიკიძე დალი 1988 თბილისი
ბოტანიკური ექსკურსიები თბილისის მიდამოებში რ. გაგნიძე 1987 თბილისი
ბოტანიკური ექსკურსიები თბილისის მიდამოებში რ. გაგნიძე, შ. ქუთათელაძე, ა. ერქომაიშვილი, პ. გიორგაძე 1987 თბილისი
ფაუსტი იოჰან ვოლფგანგ გოეთე 1987 თბილისი
ლოგიკა (სახელმძღვანელო) ისრაფილოვ მ.მ. 1987 ბაქო
ჰიგიენა და სანიტარულ-ჰიგიენურ გამოკვლევათა ტექნიკა ს. იგვაზავა 1987 თბილისი
ნარკოლოგია ნ. სავანელი 1987 თბილისი
ადამიანი (სახელმძღვანელო) ა. ცუზმერი,ო. პეტრიშინა 1987 თბილისი
ალკოჰოლიზმი ლ. ჩიქოვანი 1987 თბილისი
საქართველოს მკვიდრთა საოცარი დღეგრძელობის საიდუმლოებანი კეიტი მორისიტა 1986 თბილისი
სისხლის მაღალი წნევა გ. ბახტაძე 1986 თბილისი
კლინიკური ელექტრო-კარდიოგრაფია ირაკლი ჭუმბურიძე 1986 თბილისი
Английский язык для экономистов В. В. Морозенко 1986 Москва
ნარკვევები სამართლის ისტორიიდან გიორგი ნადარეიშვილი 1986 თბილისი
თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი [დამხმარე სახრლმძღვანელო] ლევან ალექსიძე 1986 თბილისი
A Practical English Grammar A. J. Thomson 1986 HK
A Practical English Grammar. Ex. 1 A. J. Thomson 1986 HK
Intermediate vocabulary BJ. Thomas 1986 England
Учебник английского языка И. Д. Лепешова 1985 Москва
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორია (XIX) ნაწილი II (სახელმძღვანელო) გ. ხავთასი, შ. რევიშვილი, ნ. ორლოვსკაია, დ. ფანჩულიძე, ზ. გაჩეჩილაძე 1985 თბილისი
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორია( XIX) ნაწ. II გ. ხავთასი 1985 თბილისი
Учебник английского языка Н. А. Бонк 1985 Москва
english textbook (shool-book0 A. P. Starkov, B. S. Ostrovsty 1985 Moscow
ექიმის ჩანაწერები ვიკენტი ვერესაევი 1985 თბილისი
უჯრედის ბიოფიზიკა ა. ასათიანი 1985 თბილისი
დისპანსერიზაცია კარლო გეგელაშვილი 1984 თბილისი
ნეირო-ფიზიოლოგია ყველასათვის ალექსანდრე ქორელი 1984 თბილისი
Устойчивые сравнения русского языка. В. М. Огольцев 1984 Москва
Acounse in written english N.N. Tikonov 1983 Moscow
ბიკრობიოლოგია და მიკრობიოლოგიური გამოკვლევების ტექნიკა ა.ს. ლაბინკაია 1983 თბილისი
მიკრობიოლოგია ვირუსოლოგიის საფუძვლებით პ. ა. გენკელი 1983 თბილისი
Ninth form english (shool- book) A. Starkov, R. Dixon 1983 Moscow
ჰისტოლოგია ემბრიოლოგიის საფუძვლები ნ. ა. მანუილოვა 1982 თბილისი
სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად 1982 თბილისი
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათ სამკურნაო საშუალებები მ. ღირდაძე 1982 თბილისი
ბავშვთა და მოზარდთა ჰიგიენა ო. შალამბერიძე, ი. შენგელია 1982 თბილისი
ადამიანი (სახელმძღვანელო) ა. მ. ცუზმერი, ო. ლ. პეტრიაშინა 1982 თბილისი
ზოგადი ენათმეცნიერება (სახელმძღვანელო) ვ. კოდუხოვი 1982 თბილისი
ზოგადი ენათმეცნიერება ვ. კოდუხოვი 1982 თბილისი
თერაპიული სტომატოლოგია მირზაევი რ.ბ. 1982 ბაქო
ჰიგიენა ა. როყვა 1981 თბილისი
პათოლოგიური ფიზიოლოგია ი. ზაალიშვილი 1981 თბილისი
კლინიკური ჰემატოლოგიის ცნობარი გ. ხუციშვილი, ნ. იაშვილი 1981 თბილისი
practical course of english (shool book) V. D. arakin 1981 Moscow
english,eightn form (shool-book) A. Starkov, R. Dixon 1980 Moscow
A reader in early english I. P. Ivanova, T. M. Belyeva 1980 Leningrad
ენის სინტაქსური სისიტემა, შეპირისპირებითი კვლევის ობიექტი მ. მეგრელიშვილი 1980 თბილისი
კომუნალური ჰიგიენა ი. შენგელია, ო. შალამბერიძე 1980 თბილისი
კომუნალური ჰიგიენა ი. შენგელია, ო. შალამბერიძე 1980 თბილისი
კლინიკური ონკოლოგია ა. ღვამიჩავა 1980 თბილისი
ფარმაცევტული ქიმიის კურსი ა. მშვიდობაძე 1980 თბილისი
თერაპიული ცნობარი ვ. ალადაშვილი 1980 თბილისი
ფიზიოთერაპიის თეორიული საფუძვლებისათვის ზ. კობახიძე 1980 თბილისი
ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია დ. გაბუნია, დ. ნამორაძე 1980 თბილისი
ცისტოსკოპიური ატლასი ს. არშბა, ი. კაპეტივაძე, გ. გასვიანი 1980 თბილისი
Технология лекарств (учебник) И. А. Муравьев 1980 Москва
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ VIII. საქართველო საბჭოთა კავშირის დიდი სამამულო ომის შემდეგ (1941-1975 წ.წ.) მ. ნათმელაძე, ა. ათანელაშვილი, ი. ბაბალაშვილი 1980 თბილისი
Первые шаги в профессии учителя иностранного языка К. И. Саломатов 1979 Москва
Учебник английского языка Т. И. Матюшкина-Герке 1979 Москва
საერთშორისო ანატომიური ნომენკლატურა ზაქ. მაისურაძე 1979 თბილისი
ჯამრთელობა,ემოციები,სილამაზე ს.აირაპეტოვი 1979 თბილისი
მიოკარდიუმის ინფარქტით დაავადებულთა რეაბილიტაცია ნ. ყიფშიძე, გ. მეგრელიშვილი 1979 თბილისი
საერთაშორისო ანატომიური ნომენკლატურა ზ. მაისურაძე 1979 თბილისი
ანატომიის განმარტებითი ლექსიკონი ლ.შელია 1979 თბილისი
თბილისის ქართული საადგილმამულო ბანკის დაარსება (1864 - 1875წ.) იოველ ასათიანი 1979 თბილისი
Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога Р. М. Виндюков 1978 Москва
ციტოლოგია დ. გოცირიძე 1978 თბილისი
Seminars in english lexicology (shool-book) E. M. Mednikova 1978 Moscow
Обучение взрослых иностранном языку Ж. Л. Витлим 1978 Москва
Фонетический практикум по английскому языку Б. Я. Лебединская 1978 Москва
practical course of english V. P. Arakin 1978 Moscow
Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежам Т. Э. Волкова 1978 Москва
Сборник упражнений по переводу гуманитарных текстов с английского языка на русский Т. Н. Мальчевская 1978 Москва
Сборник упражнений по переводу гуманитарных текстов с английского языка на русский Т.Н мальчевская 1978 Ленинград
ლიტერატურის თეორიის საფუძვლები აკაკი გაწერილია, ბენო დობორჯგინიძე, მამია დუდუჩავა, გიორგი ზაუტაშვილი, გივი ლომიძე 1978 თბილისი
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორია (სახელმძღვანელო) გ. ხავთასი, შ. რევიშვილი, ნ. ოროლოვსკა 1977 თბილისი
Stylistics I. R. Galperin 1977 Москва
Stylistics I. R. Galperin 1977 Moscow
Reader in library science L. i. Kravsova 1977 Moscow
Наклонения английского глагола Н. К. Рязанова 1977 Москва
ჰისტოლოგია ვ. კობიაშვილი 1977 თბილისი
ფარმაკოლოგია გ. გვიშიანი 1977 თბილისი
მიზეზობრიობის პრობლემა ფიდოსოფიასა და მედიცინაში გიორგი ვეკუა 1977 თბილისი
რადიაციული ჰიგიენა კ. გელაშვილი 1976 თბილისი
english is spoken today S. E. Zubareva 1976 Laningrad
Twenty lessons in free con versation A. G. Gilyanova 1976 Leningrad
Lexico-grammatical difficuitis of english I. M. Deyeva 1976 Leningrad
English by patterns (school book) M. Yankoshvili, E. Kirillova, N. Keshelava 1976 Tbilisi
Патологическая анатомия и физиология патологическая Эйнорн Александр 1976 baku
Deutsche sprachleher fur Auslander Heinz Griesbach, Dora schulz 1976
Английский язык для математиков С. А. Шаншиева 1976 Москва
Инастранные языки в высшей школе Н. С. Чемоданов 1976 Москва
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ. VII. საქართველო XX საუკუნის 20-30- იან წლებში ი. კაჭარავა, ა. კოჭლავაშვილი, ი. მირცხულავა 1976 თბილისი
ნარკვევები გერმანული კლასიკური ლიტერატურიდან გრ. ხვათასი 1975 თბილისი
მოკლე ინგლისურ–ქართული ლექსიკონი (ბიოლოგებისა და ქიმიკოსებისათვის) მენაბდე ც. 1975 თბილისი
an Introduction to english phonetics ( shool book) TS. N. Antelava 1975 Tbilisi
The english shool E. i. Shargorodskaya, M. A. Borovik 1975 Leningrad
a concise course of lectures on teaching english as a foreignleanguage T. Tushmalishvili 1975 Tbilisi
Дружеские встречи с английским языком М. А. Колпакчи 1975 Ленинград
ინგლისურ- ქართული თარგმანის ზოგიერთი საკითხი მ. ნათაძე 1975 თბილისი
დიდი სჯულის კანონი 1975 თბილისი
Практикум по английской лексикологии М. А. Кащеева 1974 Ленинград
Практическая грамматика английского языка Т. М. Имоенко 1974 Москва
Analytical reading V. B. Sosnovskaya 1974 Moscow
A Grammar of present-day English E. M. Gordon, I. P. Krylova 1974 Moscow
Optimization of the linguist ic message A. P. Abramov, M. Ckhartishvili 1974
კომუნალური ჰიგიენა ო. შალამბერიძე, ი. შენგელია 1974 თბილისი
ადამიანის მცირე ანატომიური ატლასის ინგლისურ-ქართულ-რუსული ტერმინოლოგია 1974 თბილისი
სახელმძღვანელო მედდების მოსამზადებლად ა.კალანდია,კ. გოგიჩაძე 1974 თბილისი
ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკა ლ. მდინარაძე 1974 თბილისი
სახსრების დაავადებები შ.ფარჯანაძე 1974 თბილისი
რადიოიზოტოპიური დიაგნოსტიკა რ. ვეფხვაძე 1974 თბილისი
ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები ა. ედიბერიძე 1974 თბილისი
Terminology: theory and methodi Olga Akhmanava 1974 MGU
Учебник английского языка Т. И. Матюшлина-Герке 1974 Москва
ნარკვევები ფრანგული ლიტერატურის ისტორიიდან დავით ფანჩულიძე 1974 თბილისი
ნარკვევები ფრანგული ლიტერატურის ისტორიიდან დავით ფანჩულიძე 1974 თბილისი
English for mathematical students H. A. Bisadze 1973 Tbilisi
ინგლისურ–ქართული თემატური ლექსიკონი გარსევანიძე ზინაიდა 1973 თბილისი
ალექსანდრე გზირიშვილი თ.ოჩიგავა 1973 თბილისი
პროფესიული დაავადებანი ს. ყიფიანი 1973 თბილისი
ადამიანის ანატომია თ.ნამორაძე,დ.გაბუნია 1973 თბილისი
ავთვისებიანი სიმსივნეები ა. ღვამიჩავა 1973 თბილისი
კუჭის ჯიბო მ. კობახიძე, გ. ხომერიკი 1973 თბილისი
An outline of english phonetics 1973 Msu
Essential english structures N. F. Irteneva, N. K. Riazanova,M. V. Smolina 1973 Mosow
The Prosody of speech Olga Akhamanova, A. P. Abramova, Olga Mindrul, Evdokija Nifontova, A.A. Sokolova 1973
The english verbals Elena Mikhailova Gordon, Inna Pavlova krilova 1973 Moscow
The english word I. V. Arnold 1973 Moscow
მსოფლიოს ფიზიკოსები ვ. პარკაძე 1973 თბილისი
English for university students T. A. Abramkina,M.M. Falkovich.E. A. Bondi 1972 Moscow
Eneglish for extra mural students A.F. Kaganova, V. E. Vevchkina, E. F. Lazarev 1972 Moscow
Readings in the theory of english grammar L. L. Iofik, L. P. Chakhoyan 1972 Leningrad
Readings in the theory of english grammar L. L. IOFIK, L. P. CHAKHOYAN 1972 Leningrad
კორტიკოსტეროიდული თერაპია ვ. ალადაშვილი, მ. კანდელაკი 1972 თბილისი
English: (scool-book) E. M. Zeltin 1972 Moscow
Английский язык В. Г. Вилюман 1972 Ленинград
Курс английского языка Л. Н. Смирнова 1972 Ленинград
Курс английского языка Л. Н. Смирнова 1972 Москва
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ. VI. საქართველო 1900-1921 წლებში გ. მარგიანი, ა. ბენდელიანი, ა. კიკვაძე, ი. ხუციშვილი 1972 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია (სახელმძღვანელო) სიმონ ყაუხჩიშვილი 1971 თბილისი
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია სიმონ ყაუხჩიშვილი 1971 თბილისი
Convecsational practice T. A. Vissova 1971 Moscow
The structure of modern english B. Liyish 1971 Leningrad
უჯრედი ა. სტუდიტსკი 1971 თბილისი
ერმალო თოდაძე ვასილ ბაბუხადია 1971 თბილისი
სისხლშემცველები და სისხლის პრეპარატები თ. ტყეშელაშვილი 1971 თბილისი
Essential english structurs (shool- book) A. I. mironova 1971 Moscow
Stylistics (shool-book) I. R. Galperin 1971 Moscow
Look, Listen, Learn L. F. Kononchuk, Z. I. Turaeva, D. A. Fedoseeva 1971 Leningrad
The structure of modern english (school book) B.Liyish 1971 Leningrad
Colloquial english idioms V. V. Sytted 1971 Moscow
Verbals in english L. Limar, A. Nekrasova, L. Tolchina 1971 Moscow
დამხმარე სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაში ც. მაისურაძე 1971 თბილისი
მიკლე ციტოლოგიური ლექსიკონი ა. კლიშოვი 1971 თბილისი
უცხო ენების სწავლების საკითხები შ. შათირიშვილი 1970 თბილისი
English for beginners N. K. Matveyev 1970 Moscow
English for medical students A. M. Maslova, Z. I. Vainshtain 1970 Moscow
english for the 3rd year (shool- book) A. D. gachechiladze, C. F. Passek 1970 Moscow
ფარმაცევტული საქმის ორგანიზაცია და ეკონომიკა გ. ჩიხლაძე, ი. თაბაგარი 1970 თბილისი
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ. V. საქართველო XIX საუკუნის 30-90- იან წლებში ი. ანთელავა, ა. ბედიანიშვილი, მ. გაფრინდაშვილი, ლ. გორგილაძე 1970 თბილისი
Предикативные структуры в современном английском языке Н. М. Садонова 1969 Киев
Коммуникативные упражнения по английскому языку Л. С. Мартинович 1969 Москва
სტატისტიკის საფუძვლები. (სახელმძღვანელო) ჰუსეინოვ ჯ. 1969 ბაქო
ბორჯომის ხეობა გიორგი ხუჯაძე 1969 თბილისი
სახელმძღვანელო ადამიანის ან ატომიის პროგრამირებული სწავლებისათვის გ.თვალაძე 1969 თბილისი
სამედიცინო რადიოლოგიიია მოკლე კურსი კ. გიორგაძე 1969 თბილისი
ვირუსები და სიცოცხლის ბუნება უ. სტენლი 1969 თბილისი
საქართველოს მედიკოსები დიდ სამამულო ომში ს.საყვარელიძე 1969 თბილისი
მოგონებათა ფუნქციები დიმიტრი ჯავახიშვილი 1969 თბილისი
English manual for physicists S. I. Komissarchik,S. T.Navalnaia, D.M. Skripnik 1969 Moscow
ჰისტოლოგია ს. საყვარელიძ 1969 თბილისი
ცხოვრება ალექსანდრე ფლემინგისა ანდრე მორუა 1969 თბილისი
Words and how to use them D. J. Barskaya 1968 Moscow
ინგლისური ენა (სახელმძღვანელო) ჯ. მჭედლიშვილი, დ. გამსახურდია 1968 თბილისი
Do you speak english? A course of spoken english for beginners B. IR. Reiman 1968 Varshava
English through practice B. A. Lapidus, M. M. Neusihina 1968 Moscow
ანესთეზოლოგია გ. რუნდაძე, გ. ცანავა 1968 თბილისი
მწვანე მოშხამვების , ალერგიული და წამლისმიერი დაავადებების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა ვ. ალადაშვილი 1968 თბილისი
Коррективный фонетический курс английского языка В. Е. Шевякова 1968 Москва
Английский язык В. М. Макеева 1968 Москва
Орфография современного английского языка В. И. Балинская 1967 Москва
შექსპირიდან გოლსუორსამდე. ლიტერატურული წერილები გივი გაჩეჩილაძე 1967 თბილისი
შექსპირიდან გოლსუორსამდე. (ლიტერატურული წერილები) გივი გაჩეჩილაძე 1967 თბილისი
ცხვირის, ცხვირ-ხახისა და ცხვირის დანამატი ღუების ავთვისებიანი სიმსივნეების მორფოლოგია, კლინიკა და მკურნალობა გ. მგალობლიშვილი 1967 თბილისი
თრომბოფლებიტის კლინიკა და მკურნალობა დ. იოსელიანი, მ. კვირკველია 1967 თბილისი
ივანე გომართელი გ. ნადარეიშვილი 1967 თბილისი
ივანე გომართელი გ.რ.ნადარეიშვილი 1967 თბილისი
English through questions and answers I. Gvarjaladze, J. Mchedlishvili 1967 Tbilisi
Learn to reod papers V. A. Korolkova, P. N. Lizlova, E. K. Ulianova 1967 Moscow
ლათინური ენის სახელმძღვანეო სიმ. ყაუხჩიშვილი 1967 თბილისი
ინგლისური ენა (სახელმძღანელო) ნ. ცისკარიშვილი, თ. გეგეჭკორი 1967 თბილისი
უცხო ენათა სწავლების მეთოდიკის საკითხები მერი გომართელი 1967 თბილისი
ინგლისური ენის ლექსიკაზე მუშაობა ქართული სკოლის VII- VIII კლასებში მ. კვირკველია 1967 თბილისი
ინგლისური ენა (სახელმძღვანელო) რ. გაჩეჩილაძე 1966 თბილისი
Practical english N. K. Matveyev 1966 Moscow
Say it with us H. Andrews 1966 Varshava
ფარმაკოლოგია გ. ცქიმანაური 1966 თბილისი
მხატვრული თარგმნის თეორიის შესავალი გივი გაჩეჩილაძე 1966 თბილისი
О принципах и методах лингвостилистического исследования О. С. Ахманова 1966 Москва
Обучение английскому языку в трудных условиях М. Уэст 1966 Москва
სამკურნალო პრეპარატები და მათი კლინიკური გამოყენება პ.გ გელბარიანი, ვ.ს ბერსამია 1965 თბილისი
წამალთა ქიმიის ტერმინოლოგია ი. ქუთათელაძე 1965 თბილისი
ფარმაკოგნოზიის პრაქტიკუმი ვ. შოთაძე, დ. ერისთავი 1965 თბილისი
სისიხლის გადასხმა და რეზუს ფაქტორი მეანობა-გინეკოლოგიაში ა. უსტიაშვილი, თ.საკანდელიძე 1965 თბილისი
სამედიცინო ფერმენტოლოგია პ. გელბახიანი 1965 თბილსი
შინაგან სნეულებათა კლინიკური დიაგნოსტიკის საფუძვლები მ. წინამძღვრიშვილი 1965 თბილისი
Грамматика английского языка М. А. Беляева 1965 Москва
Learn english L. S. Golovchinskaya 1965 Moscow
English phonetics O. J. Dickushina 1965 Moscow
English for beginners N. K. Matveyev 1965 Moscow
ინგლისური ენა (სახელმძღვანელო) მ. გალენსკაია, ზ. ცვეტკოვა 1965 თბილისი
English grammer, ninth edition (school book) M. A. Ganshina, N. M. Vasilevskaya 1964 Moscow
English lexicology M. Orembovskaya, T. Gvarjaladze, T. Orembovskaya 1964 TSODNA
English verbal collocations S. Berlizon 1964 Moscow
English verbal collocations S. Berlizon 1964 Moscow
Членение ангоевропейской языкой области В. Порциг 1964 Москва
Учебник английского языка Н. А. Бонк 1964 Москва
რეცეპტორთა ფიზიოლოგია ნ. ძიძიშვილი 1964 თბილისი
ანესთეზოლოგია გ. რ. ხუნდაძე, გ. მ. ცანავა,ჭ. ვ. გოროზიანი 1964 თბილისი
ექიმის თვალით ლიდია ბოგდანოვიჩი 1964 თბილისი
ფარმაკოლოგია საექიმო რეცეპტურით ი.მ ღვინჯილია 1964 თბილისი
Сборник общенаучных и технических текстов на английском языке З. С. Павлова 1964 Москва
Сборник текстов на английском языке Н. Б. Аладева 1964 Москва
Сборник грамматических упражнений по развитию навыков устной речи В. С. Грин 1964 Москва
Учебник английского языка Э. М. Бабаджан 1964 Москва
A new english manual I. Stanishlawski 1964 Warshawa
Execcises in modern english word-building D. veshik 1964 Moscow
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 8. ჩ, ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ ივ. გიგინეიშვილი, ბიზ. ფოძხუა 1964 თბილისი
ნარკვევები მეოცე საუკუნის გერმანული ლიტერატურიდან (დამხმარე სახელმძღვანელო) ნოდარ კაკაბაძე 1964 თბილისი
ნარკვევები მეოცე საუკუნის გერმანული ლიტერატურიდან ნოდარ კაკაბაძე 1964 თბილისი
Практический курс английского языка Н. К. Матвеев 1963 Москва
Современная английская литература В. В. Ивашева 1963 Москва
Английский литературный язык А. Л. Пумпянский 1963 Москва
Основные принципы методики обучения инастранным языкам Э. П. Шубин 1963 Москва
Сравнительно семасиологические исследования Р. А. Будагов 1963 Москва
Пособие по переводу технических текстов И. Ф. Турук 1963 Москва
Английский литературный язык А. Л. Пуипяский 1963 Москва
Самоучитель английского языка А. В. Петрова 1963 Москва
თვალის სნეულებანი. (სახელმძღვანელო) ნ. ბერაძე 1963 თბილისი
ეტიუდები ქართული მედიცინის ისტორიიდან მიხ.შენგელია 1963 თბილისი
ბრონქული ასთმა გ. სეფერთელაძე 1963 თბილისი
Пособие для развития навыков устной речи М. С. Красинская 1963 Москва
Deskbook of correct english Michael west, P. F. kimber 1963 Leningrad
The teaching of oral english Harold Palmer 1963 Leningrad
ჰისტოლოგია ს. საყვარელიძე 1963 თბილისი
ქართველ ადვოკატთა სამოსამართლო სიტყვები შემდგ. ნიკოლოზ დავითაია, სარედ. კოლ. ბ. ბარათაშვილი, ნ. კანდელაკი, გ. ჩიქოვანი 1963 თბილისი
იცნობდეთ-თქვენი მეგობრები არიან ა.ლ. ჩერნიახოვსკი 1962 თბილისი
Чтение английской научной литературы фонетика А. Л. Пумлянский 1962 Москва
Сборник упражений по неличным формам английского глагола для устной практики Е. А. Зверева 1962 Москва
Refresher course for english teachers(shool book) E. Zarubin 1962 Moscow
English (shool-book) B. R. Gundridze 1962 Moscow
კლინიკური ელექტროკარდიოგრაფია ი.ჭუმბურიძე 1962 თბილისი
ჰიპორტონიული სნეულების პრობლემა საქართველოში იოსებ ჯავახიშვილი 1962 თბილისი
ჰემატოლოგია ე. სემენსკაია, ც. აბაკელია, ნ. ჯიბლაძე 1962 თბილისი
გულის ზოგიერთი დაავადება, მათი პროფილაქტიკლა და მეურნეობა ს. კობალაძე 1962 თბილისი
Английская фонетическая терминология А. Л. Трахтеров 1962 Москва
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 7. ფ, ქ, ღ, ყ, შ. ქ. ლომთათიძე, სტ. მენთეშაშვილი, პ. გაჩეჩილაძე 1962 თბილისი
Лексический справочник по английскому языку М. М. Фалькович 1961 Москва
Перевод английской научной литературы грамматика А. Л. Пуьпянский 1961 Москва
Перевод английской научной литературы грамматика А. Л пумпяский 1961 Москва
სახის ნაშურას სიმსივნეების მორფოლოგია, კლინიკა და მკურნალობა გ. ნ. მგალობლიშვილი 1961 თბილისი
საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ავთვისებიანი სიმსივნეები ი. ტატიშვილი, თ. დეკანოსიძე 1961 თბილისი
ინფექციურ სნეულებათა პათოლოგიური ანატომია ვ. ჟღენტი 1961 თბილისი
ექიმის ჩანაწერები გ.ს. პონდოევი 1961 თბილისი
მეცხრამეტე საუკუნის ქართველი ექიმები ა. წულუკიძე 1961 თბილისი
Английская пунктуация Н. А. Кобрина 1961 Москва
In the green world N. P. Mitrofanova 1961 Leningrad
ჰისტოლოგიის პრაქტიკუმი ალექსანდრე ლეჟავა 1960 თბილისი
Практическая грамматика английского языка К. Н. Уачалова 1960 Москва
Очерки по грамматике английского языка Р. Н. Воронцова 1960 Москва
Историческая морфология английского языка В. Н. Ярцева 1960 Москва
Exercises in modern english grammar Y. A. krutikov, I. S. Kuzminey,Kh. V. Rabinovich 1960 Moscow
English words and how to usethem A. G. Yeliseyeva, I. A. Yershova 1960 Moscow
სხივური დაზიანების პირველადი პროცესები ბ.ნ. ტარუსოვი 1960 თბილისი
ქართული ენის განმართებითი ლექსიკონი. ტ. 6. ო, პ, ჟ, რ, ს, ტ, უ. თ. შარაშენიძე, მ. მესხიშვილი 1960 თბილისი
Учитесь говорить по английски С. С. Еолстой 1959 Москва
Английская пунктуация Н. А. Кобрина 1959 Москва
Фразеология английского языка П. Логан 1959 Москва
გასტროსკოპია ე. ფიფია 1959 თბილისი
An advanced course of everyd ay english D. I. Tarkhov 1959 Moscow
Морфология английского языка А. И. Смирницкий 1959 Москва
ლათინური ენის სახელმძღვანელო სიმ ყაუხჩიშვილი 1959 თბილისი
ფიზიკის ცნობარი გ. ი. რამიშვილი 1958 თბილისი
საქართველოს მედიცინის ისტორია, III ტომი მ. გ. სააკაშვილი 1958 თბილისი
შარდ-სასქესო ორგანოების სიმსივნეები ად. გზირიშვილი 1958 თბილისი
История английской литературы. III И. И. Анисимов 1958 Москва
Учебник английского языка А. В. Петрова 1958 Москва
Вопросы методики преподавания инастранных языков С. Х. Вашльева 1958 Москва
Обучение артикуляции звуков английского языка С. Н. Медовицикова 1958 Москва
ქართული ენის განმართებითი ლექსიკონი. ტ. 5. მ-ნ ს. ვაჩნაძე, ო. კახაძე 1958 თბილისი
Конструкции и оброты современного английского языка А. С. Хорнби 1957 Москва
გიორგი ტარსაიძე ნ. ბერაძე, ლ. ჩიქოვანი 1957 თბილისი
ინგლისური ენა (სახელმძღვანელო) ე. ვ. ბელოვა, დ. რ. ტოდი 1957 თბილისი
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები ი. ს. გვარჯალაძე 1957 თბილისი
Learn english by speaking M. Jannkoshvily, L. Gamsakroordia 1957 Tbilisi
Учебник английского языка А. Н. Шевалдышев 1957 Москва
Синтаксис английского языка А. И. Смирницкий 1957 Москва
Учебник английского языка Л. А. Алмазова 1956 Москва
Oxford progressive English for adult learners,book three A. S. Hornby 1956 London
ჰისტოლოგიის სახელმძღვანელო სვ. ე. საყვარელიძე 1956 თბილისი
ზოგადი პათოლოგიური ანატომია ვ. ჟღენტი 1956 თბილისი
ჰიგიენა (სახელმძღვანელო) ვ. თკაციტაძე 1956 თბილისი
История английского языка, II К. Бруннер 1956 Москва
Предлоги английского языка Б. Н. Аксененко 1956 Москва
История английского языка, I К. Бруннер 1955 Москва
Словарь-минимум по английскому языку З. М. Цветкова 1955 Москва
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 4. ვ,ზ,თ,ი,კ,ლ ა. ჩიქობავა, მ. ჭაბაშვილი 1955 თბილისი
კუნთოვანისა და ნერვიული სისტემის ზოგადი ფიზიოლოგია ი. ბერიტაშვილი 1955 თბილისი
Oxford progressire english for adult learners,book two a. S. Hornby 1955 London
Oxford progressive english for adult learners A. S. Hornby 1954 London
Тридцать сребреников Говард Фаст 1954 Москва
ქართული გრამატიკის საფუძვლები I მორფოლოგია აკაკი შანიძე 1953 თბილისი
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 3. დ-ე ვ. თოფურია 1953 თბილისი
Учебник английского языка И. Р. Гальперин 1953 Москва
English grammar, seventh edition: (scool-book) M. Ganshina, N. Vasileskaya 1953 Moscow
Учебник английского языка Л. А. Алмазова 1952 Москва
ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის ძირითადი საკითხები 1951 თბილისი
Учебник английского языка З. Н. Терешко 1951 Москва
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. 2. გ. გიორგი წერეთელი 1951 თბილისი
ქართული ერის ისტორია. წიგნი პირველი ჯავახიშვილი ივ. 1951 თბილისი
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. ტ. I ა-ბ არნ ჩიქობავა 1950 თბილისი
Учебник английского языка А. В. Петрова 1949 Москва
Современный английский язык Б. А. Ильиш 1948 Москва
Краткая историческая грамматика английского языка В. М. Линдсей 1948 Москва
ლათინური ენის სახელმძღვანეო ს. ყაუხჩიშვილი 1948 თბილისი
ბიოლოგიური ქიმიის პრაქტიკუმი ა. აბულაძე 1948 თბილისი
სამედიცინო ტერმინოლოგია ზ.მაისურაძე,ვ ბერიძე 1947 თბილისი
Грамматика английского языка А. Н. Шевалдышев 1946 Москва
ლათინური ენის სახელმძღვანელო ი. თ. ნიჟარაძე 1945 თბილისი
ნორმალური ფიზიოლოგიის კურსი ე. ბ. ბაბსკი, ნ. კ. ვერეშჩაგინი 1945 თბილისი
English grammar, FiFth edition: (scool-book) M. Ganshina, N. Vasileskaya 1945 Moscow
შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა (სახელმძღვანელო) ა. ალადაშვილი 1943 თბილისი
Practical english grammar A. N. Shevaldishev 1941 Moscow
English (schcool book) B. F. Kondorf, A. N. Shevaldishev, S. P. Suvorov 1941 Moscow
Грамматика английского языка А. М. Фитерман 1940 Москва
Основа английской фонетики В. Н. Витомская 1939 Ленинград
ლათინური ენის სახელმძღვანელო პ. ქ. აბულაძე 1939 თბილისი
შინაგანი სნეულებანი ნ. ყიფშიძე 1939 თბილისი
История английского языка Ильиш 1938 Москва
ავადმყოფთა სტრუქტურული საფუძვლები ვლ.ჟღენტი 1668 თბილისი